تلفظ حروف در زبان آلمانی

تلفظ در آلمانی | تلفظ حروف در زبان آلمانی | یادگیری گرامر زبان آلمانی

سلام و احوال‌پرسی و معرفی خود و دیگران، اولین گام در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری مثبت بر روی آن هاست. اگر اولین ارتباط شما با دیگران به‌طور صحیح برقرار شود، می‌تواند درهای زیادی را به‌روی شما باز کند. به همین منظور، این فصل به شما کمک می‌کند تا بدانید در شرایط مختلف چگونه از زبان رسمی یا غیررسمی استفاده کنید. سپس اصطلاحات پایه برای یک مکالمۀ مودبانه را بیان می‌کند: چگونگی سلام و خداحافظی و چگونگی پرسش سوالات کلی مانند "حالت چطوره؟" و در آخر به شما نشان می‌دهد که چگونه خود را معرفی کنید.

البته مهم این است که پیش از شروع به صحبت‌کردن به زبان آلمانی، باید چگونگی تلفظ حروف آلمانی را بدانید؛ که بیشتر آن‌ها با تلفظشان در زبان انگلیسی تفاوت دارند. به همین دلیل این فصل با اطلاعات ضروری درخصوص تلفظ شروع می‌شود اما نه لزوماً درحد یک آلمانی‌زبان اصل، بلکه نزدیک به زبان آن‌ها باشد و قابل‌فهم. مانند دیگر موارد، تمرین موجب پیشرفت شما می‌شود. برای آشنایی با جزئیات درخصوص تلفظ ادامۀ مقاله را مطالعه کنید.

 

تلفظ پایه در زبان آلمانی

کلید صحبت‌کردن صحیح و صریح به یک زبان خارجی، دانستن پایه‌های تلفظ آن زبان است. و کلید تلفظ صحیح و مناسب، شروع‌کردن با تلفظ حروف سپس رفتن به سمت تلفظ هجاها، کلمات و درنهایت جملات است. باقی فقط تمرین است و تمرین. 

 

فشار و تاکید روی کلمات در زبان آلمانی

در تلفظ کلمات آلمانی این کتاب که همیشه داخل پرانتز هستند، هجاهای دارای تاکید با حروف یک‌وری (italics) نوشته شده‌اند که با توجه به آن‌ها می‌توانید متوجه شوید که چه هجاهایی دارای تاکید بیشتری نسبت به دیگر هجاها هستند.

 

تلفظ حروف الفبا در زبان آلمانی

الفبای آلمانی تمام حروف انگلیسی را داراست. همچنین چهار حرف دیگر  ä, ö, ü و ß را شامل می‌شود. خبر خوب اینجاست که حروف آلمانی همان‌طور که نوشته می‌شوند، خوانده می‌شوند. این به این معناست که سردرگمی مانند زبان انگلیسی مثل bow  (کمان)، take a bow (تعظیم‌کردن) و bough (تنه درخت) در زبان آلمانی وجود ندارد. خبر بد این است که بسیاری از حروف به‌‌ظاهر معمولی مانند معادل‌های خود در انگلیسی تلفظ نمی‌شوند.

جدول زیر تلفظ تک تک حروف الفبای آلمانی را هنگامی که به‌تنهایی تلفظ می‌شوند نشان می‌دهد. دانستن تلفظ هر حرف ممکن است زمانی که از شما برای رزرو صندلی در رستوران یا پذیرش هتل، هجی‌کردن اسم‌تان را می‌خواهند مفید واقع شود.‌

توجه داشته باشید که تلفظ حروف آلمانی به‌تنهایی با زمانی که در کلمه‌ای تلفظ می‌شوند تفاوت دارد.

حرف تلفظ آلمانی کلمه آلمانی  
a ah Ahnen (ahn-en) (ancestors) اجداد
b bey Bild (bilt) (image, picture) تصویر - عکس
c tsey Café (kâ-fey) (café) کافه
d dey durstig (doohrs-tiH) (thirsty) تشنه
e ey Ehe (ey-e) (marriage) ازدواج
f êf Feuer (foy-er) (fire) آتش
g gey geben (gey-ben) (give) دادن
h hah Haus (house [as in English]) (house) خانه
i ee ihn (een) (him) او را
j yot Januar (yahn-oo-âr) (January) ژانویه
k kah Kilometer (ki-loh-mey-ter) (kilometer) کیلومتر
l êl Liebe (lee-be) (love) عشق
m êm Manager (as in English) (manager) مدیر
n ên Name (nah-me) (name) اسم
o oh ohne (oh-ne) (without) بدون
p pey Pause (pou-ze) (break, intermission) مکث - توقف
q kooh Quatsch (kvâch) (nonsense) حرف بی معنی
r êr rot (roht) (red) قرمز
s ês S-Bahn (es-bahn) (suburban train) قطار حومه
t tey Taxi (tâx-ee) (taxi) تاکسی
u ooh U-Boot (ooh-boht) (submarine) زیر دریایی
v fou Vogel (foh-gel) (bird) پرنده
w veh Wald (vâlt) (forest) جنگل
x iks Fax (fâx) (fax) فکس
y uep-si-lon System (zers-teym) (system) سیستم
z tset Zeit (tsayt) (time) زمان
ä ah-oom-lout (Umlaut) Bäcker (bêk-er) (baker) نانوا
ö oh-oom-lout (Umlaut) hören (herr-en) (hear) شنیدن
ü ooh-oom-lout (Umlaut) Tür (tuer) (system) سیستم
ß ês-tsêt Straße (strah-se) (street) خیابان

 


لینک های مرتبط :

تلفظ مصوت ها در زبان آلمانی

زمان آینده در زبان آلمانی