تلفظ مصوت‌ها در زبان آلمانی

تلفظ مصوت‌ها در زبان آلمانی

در زبان آلمانی، مصوتها (a,e,i,o,u) به‌طور کلی به دو روش تلفظ می‌شوند: مصوت‌های کوتاه و مصوت‌های بلند. مصوت‌های کوتاه "مقطع" (clipped) هستند زیرا تلفظ‌های کوتاه‌تری نسبت به معادل‌های انگلیسی خود دارند. مصوت‌های بلند "با ثبات" (steady-state) یا "خالص" (pure)  نامیده می‌شوند چرا که کیفیت صدا باوجود بلند‌بودن آن تغییر نمی‌کند. قوانین کلی در اینجا مطرح شده‌اند: 
 

  • هنگامی که پس از مصوتی حرف h بیاید، آن مصوت بلند می‌شود. مانند کلمۀ Stahl (shtahl) (steel) (فولاد)
  • زمانی که پس از مصوتی فقط یک صامت بیاید، آن مصوت بلند محسوب می‌شود. مانند کلمۀ Tag (tahk) (day) (روز)
  • زمانی که دو مصوت یکسان کنار هم قرار بگیرند، بلند محسوب می‌شوند. مانند کلمات Teer (teyr) (tar) (قیر) و Aal (ahl) (eel) (مارماهی).
  • به‌طور کلی، زمانی که پس از مصوتی دو صامت یا بیشتر از دو صامت بیاید، آن مصوت کوتاه محسوب می‌شود. مانند Tanne (tân-e) (fir tree) (درخت صنوبر). تلفظ مصوت ها در زبان آلمانی

جدول پایین چگونگی تلفظ مصوت‌های آلمانی را با ارائۀ مثال هایی به شما نشان می‌دهد.

   

 در این مطلب، دو مصوت کوتاه کلاهکی روی خود دارند که بدین شکل هستند: â و ê. توجه داشته باشید که هجی آوایی ê در جدول پایین با ä در جدول بعدی یکسان است.

 

حروف آلمانی نشانه مثال انگلیسی  کلمۀ آلمانی
(a) بلند ah father Bahnhof (bahn-hohf) (station) (ایستگاه)
 (a)کوتاه â adore Banner (bân-er) (banner) (پرچم)
 (e)بلند ey vein Leben (leh-ben) (life) (زندگی)
 (e)کوتاه (تاکیددار) ê bet Bett (bêt) (bed) (تخت)
 (e)کوتاه (بدون تاکید) e pocket Lachen (lâH-en) (laughter) (خنده)
 (i)بلند ee see ihn (een) (him) (او را)
(i) کوتاه i winter Mitte (mit-e) (middle) (وسط)
(o) بلند oh mope Lob (lohp) (praise) (ستایش‌کردن)
(o) کوتاه o gonna Sonne (zon-e) (sun) (آفتاب)
(u) بلند ooh moon Tube (tooh-be) (tube) (لوله)
(u) کوتاه oo push muss (moos) (have to/must) باید

 

تلفظ ä, ö  و ü

زبان آلمانی سه مصوت اضافی دارد: ä، ö و ü.  کلمۀ آلمانی برای آن دو نقطه‌ای که بر سر این حروف قرار می‌گیرند Umlaut (oom-lout) (umlaut)  نام دارد. Umlaut ها به نسبت کمی صدای مصوت‌های a،  oو u را تغییر می‌دهند، که در جدول پایین نشان داده شده است. این صداها هیچ معادلی در زبان انگلیسی ندارند، بنابراین سعی کنید تلفظ آن‌ها را در دیکشنری چک کنید.

 

حروف آلمانی نشانه ها مثال انگلیسی کلمۀ آلمانی
(ä) بلند ai say nächste (naiH-ste) (next) (بعدی)
(ä) کوتاه ê bet fällen (fêl-en) (to fell [a tree])    (افتادن)
ö er her

schön (shern) (pretty) (زیبا)  - حرف r تلفظ نمی‌شود

ü ue lure Tür (tuer) (door) (در)

 

مصوت مرکب (Diphthongs) در زبان آلمانی

مصوت مرکب، ترکیب دو مصوت در یک هجا است (مانند کلمۀ انگلیسی lie)، و در زبان آلمانی تعداد کمی از این مصوت‌ها وجود دارند که در جدول ذیل نشان داده شده است.

 

مصوت مرکب آلمانی نشانه مثال انگلیسی کلمه آلمانی
ai/ei/ay ay cry

Mais (mays) (corn)/ein (ayn) (a)/Bayern (bay-ern) (Bavaria) (ذرت)/ (یک)/(بایرن)

au ou loud laut (lout) (noisy)  (پر سروصدا)
au (در کلمات دارای ریشۀ خارجی) uh restaurant Restaurant (res-tuh-ron)  (رستوران)
äu/eu oy boy

Häuser (hoy-zer) (houses)/Leute (loy-te) (people)خانه ها/ مردم

ie ee see Miete (meet-e) (rent) (اجاره)

 

  • هر دو مصوت بلند آلمانی i و ترکیب دو مصوت آلمانی ie مانند حرف e انگلیسی در کلمۀ see هستند، اما ei,ai  و ay در آلمانی مانند حرف y انگلیسی در کلمه ی cry تلفظ می‌شوند.   تلفظ مصوت ها در زبان آلمانی

 


لینک های مرتبط:

گذشته کامل در زبان آلمانی