یادگیری قیدها در زبان فرانسه

یادگیری قیدها در زبان فرانسه

یادگیری قیدها در زبان فرانسه

قید در زبان فرانسه کلمه‌ای است که فعل، صفت و یا قید دیگری را توصیف می‌کند.  قید واژه‌ای است تطبیق ناپذیر که حالت و چگونگی فعل، صفت و یا قید دیگری را تغییر می‌دهد. قیدها در زبان فرانسه می‌توانند به صورت یک کلمه و یا به‌صورت گروهی از کلمات باشند. اکثر قیدها در انگلیسی  با –ly پایان می‌یابند مانند quickly, nervously, slowly و... . اکثر قیدها در زبان فرانسه، با –ment پایان می‌یابند و بعد از فعل قرار می‌گیرند.


قوانین استفاده از قید در فرانسه به شرح زیر است:

  • به صفت مونث –ment اضافه کنید. برای مثال lente (lahNt) (slow) (آرام/آهسته)، تبدیل به  lentement (lahNt-mahN) (slowly) (به آرامی) می‌شود و active (ahk-teev) (active) (فعال) به  activement (ack-teev-mahN) (actively) (به‌طور فعال) تبدیل می‌شود.

  • به صفت مذکری که با مصوت پایان می‌یابد –ment اضافه کنید. برای مثال vrai (vreh) (true) (درست) تبدیل به vraiment (vreh-mahN) (truly, really) (به درستی، حقیقتاً) می‌شود و absolu (ahb-soh-lew) (absolute) (قطعی) به absolument (ahb-soh-lewmahN) (absolutely) (قطعاً) تبدیل می‌شود.

  • در صورتی که صفت مذکر با –ent یا –ant پایان یابد، nt حذف شده و –mment پایان می‌یابد. برای مثال onstant (kohN-stahN) (constant) (همیشگی) تبدیل به  constamment (kohN-stahN-mahN) (constantly) (به‌طور مداوم) و évident (ey-vee-dahN) (evident) (واضح/ آشکار) به évidemment (ey-vee-dah-mahN) (evidently, obviously) (به‌طور آشکار/واضح) تبدیل می‌شود.

شکل قیدی "خوب" و "بد" در زبان فرانسه بی‌قاعده است. صفت خوب bon (bohN) تبدیل به bien (byaN) (well) (به‌خوبی) و  mauvais (moh-veh) (bad) (بد) به mal   (mahl) (badly) (به‌طور بدی) تغییر پیدا می‌کند.

یادگیری قیدها در زبان فرانسه

اکثر قیدها در زبان فرانسه پس از فعل قرار می‌گیرند:

Parlez lentement, s’il vous plaît. (pahr-ley lahNt-mahN, seel-vooh-pleh.) (Speak slowly, please.)

(لطفا به آرامی صحبت کنید.)

Les petits oiseaux chantent joyeusement. (ley puh-tee-zwah-zoh shahNt zhwah-yuhz-mahN.) (The little birds sing happily.)

(پرنده‌های کوچک با خوشحالی آواز می‌خوانند.)


شما عزبزان همواره می‌توانید جهت شرکت در دوره‌های زبان فرانسوی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پست های مرتبط