کلمه ی یاغیِ où در زبان فرانسوی

کلمه ی یاغیِ où در زبان فرانسوی

کلمه ی پرسشی و یاغیِ  (کجا) در زبان فرانسوی

کلمه ی پرسشیِ (کجا) نسبت به سایر کلمات پرسشی رفتار متفاوتی دارد. درواقع، یک یاغیِ درجه یک است! بهترین روش برای پرسیدن سوالی که با شروع میشود، جا گذاشتن تمام مراحل قسمت های قبلیست و ساختن جمله به این روش است: + فعل+ هر فاعلی (ضمیر یا اسم). اگر فاعل ضمیر است، هنوز باید آن را با خط فاصله به فعل بچسبانید، مانندمثال های زیر:

 Où as-tu trouvé ça? (آن را از کجا پیدا کردی؟)

Où va Paul? (پاول کجا میرود؟)

Où sont mes clés? (کلید های من کجا هستند؟)

Où allez-vous voyager? (قصد دارید به کجا سفر کنید؟)

 

تمرین.  بر اساس پاسخی که به شما داده شده، سوال مناسب را بپرسید. میتوانید از est-ce que یا ساختار معکوس استفاده کنید.

31. پاسخ:  Vous devez partir maintenant. (شما باید الان ترک کنید.)

32. پاسخ: Nous allons au Mexique. (ما  به مکزیک می رویم)

33. پاسخ: Tu conduis mal (تو بد رانندگی میکنی)

34. پاسخ: J’apprends le français parce que c’est une belle langue (من دارم زبان فرانسه یاد میگیرم چون زبان زیباییست.)

35. پاسخ: Ils ont trois enfants. (آنها سه بچه دارند.)

36. پاسخ: Je vais en vacances en été. (من میتوانم در تابستان به تعطیلات بروم.)

37. پاسخ: Il est né à Marseille. (او در مارسلی به دنیا آمده.)

38. پاسخ: Elle arrive ce soir. (او امشب میرسد.)

39. پاسخ: On écrit mal sur un tableau. (یک نفر خیلی بد روی تخته سیاه می نویسد.)

40. پاسخ: Elles partent à huit heures. (آنها ساعت 8 ترک میکنند.)

 

یافتن روش های مختلف پرسیدن "چه" در زبان فرانسه

در زبان فرانسه به روش های مختلف میتوانید یک سوال با چه بپرسید: que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui و quel . قسمت های زیر لب کلام را میگوید.

 حل کردن qu’est-ce que و qu’est-ce qui

تفاوت بین  Qu’est-ce que tu veux? (چه میخواهی؟) و Qu’est-ce qui est arrivé? (چه اتفاقی افتاد؟) بر سر این است که کلمه ی پرسشیِ چه مفعولِ فعل است یا فاعلِ فعل.

زمانیکه "چه" مفعول باشد، Qu’est-ce que چه را میپرسد- یعنی، زمانیکه عملی را دریافت میکند. در سوال Qu’est-ce que tu veux?، tu (تو) فاعلِ فعل است، بنابراین فاعل دیگری نمیتواند باشد. زیرا جمله ی پرسشیِ qu’est-ce que نمیتواند فاعل باشد، باید مفعول باشد. این دومثال را ببینید:

Qu’est-ce que vous voyez là-bas?

(آنجا چه میبینی؟)

Qu’est-ce que c’est?

(آن چیست؟)

Qu’est-ce que شکل کوتاهی دارد: que. با اینحالف اگر میخواهید از آن استفاده کنید، باید از ساختار معکوس استفاده کنید که جمله ی شما را به گوش فرانسوی ها کمی پرطمطراق میکند. این دو همان مثال قبلی هساتند که با شکل کوتاه شده آمده اند:

Qu’est-ce que vous voyez là-bas?

(آنجا چه میبینی؟)

Qu’est-ce que c’est?

(آن چیست؟)

درمورد qu’est-ce qui,، "چه" فاعل فعل است. جمله ی

Qu’est-ce qui est arrivé?

(چه اتفاقی افتاد؟) فاعل دیگری ندارد.

Qu’est-ce qui شکل کوتاه شده ای ندارد.

بخاطر بسپارید: برای انتخاب بین qu’est-ce que و qu’est-ce qui، این مراحل را طی کنید:

- فعلِ جمله را بیابید و دنبال فاعلِ آن بگردید.

- اگر نمیتوانید اسم یا ضمیری را بیابید که بعنوان فاعل عمل میکنند، احتمالا جمله فاعل ندارد، که در این حالت "چه" در سوال شما فاعل است.

در آن مثال از qu’est-ce qui استفاده کنید.

- اگر بغیر از "چه" فاعل دیگری پیدا کنید، در آنصورت "چه" مفعولِ فعل در سوال شماست.

 

نکته: زمانیکه سوالی با que/qu’ شروع میشود، همواره درمورد چیزی میپرسد.

بهنوان مثال برای نشان دادن لزوم فاعلِ "چه"، با عبارتی که احتمالا آنرا شنیده اید شروع کنید:

La pluie a causé la rupture du barrage.

(باران باعث شکستن سد شد.)   

سپس تصور کنید که کلمات اول را نشنیدید. فقط این جمله ی ناقص را خواهید داشت:

. . a causé la rupture du barrage.

(... باعث شکستن سد شد.)

اما شما واقعا میخواهید بدانید چه چیزی باعث شکستن سد شد، پس فقط آن را میپرسید، از qu’est-ce qui استفاده میکنید زیرا "چه" فاعلِ جمله است.

Qu’est-ce qui a causé la rupture du barrage?

(چه چیزی باعث شکستن سد شد؟)

نکته:

توچه داشته باشید که qu- ی اول چگونه در هر دو جمله ی qu’est-ce que و qu’est-ce qui هرگز تغییر نمی کنند. کلمه ی qu- که بین qui و que تمایز قائل میشود، دومی است.

 

تمرین.  جاهای خالی را با qu’est-ce que یا qu’est-ce qui پر کنید.

41. ________________ tu as mangé? (تو چه چیزی خوردی؟)

42. ________________ fait rire les enfants? (چه چیزی بچه ها را میخنداند؟)

43. ________________ est perdu? (چه چیزی گم شده؟)

44. ________________ elle a fait hier soir? (او دیشب چه کاری کرد؟)

45. ________________ ils vont étudier? (آنها قصد دارند چه درسی بخوانند؟)

46. ________________ je peux faire pour toi? (چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟)

47. ________________ a causé l’accident? (چه چیزی باعث تصادف شد؟)

48. ________________ va arriver maintenant? (اکنون چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد؟)

49. ________________ vous faites le dimanche? (یکشنبه ها چه کار میکنی؟)

50. ________________ est sur la table? (چه چیزی روی صندلی است؟)


دوره های زبان فرانسه دید

برای آموزش زبان فرانسه ، آکادمی دید دوره های عادی، فشرده و فوق فشرده را برای شما عزیزان با حرفه ای ترین اساتید به صورت خصوصی، گروهی و آنلاین ارائه می دهد.

پست های مرتبط