preloader
  • 09332061561 | 02166895207
  • info@deedlanguage.ir
صحبت‌کردن دربارۀ خود در زبان آلمانی

صحبت‌کردن دربارۀ خود در زبان آلمانی - مکالمه و معرفی خودتان به زبان آلمانی

در این مقاله یاد می‌گیرید که چگونه:

- سوالات درمورد خودتان را پاسخ دهید.

- دربارۀ زادگاه و زندگی خود توضیح دهید.

اگر واقعاً می‌خواهید کسی را بشناسید، باید با آن‌ها گفت‌وگو کنید. صحبت کوتاه با دیگران یک روش آسان برای تقویت زبان آلمانی است. مکالمه‌های کوتاه و مفید، خود یک مهارت محسوب می‌شود، اما خوشبختانه شروع یک مکالمۀ عادی چندان سخت نیست. اگر شخصی را در یک  مهمانی ملاقات می‌کنید یا در مترو، اتوبوس و قطار با بغل‌دستی خود قصد مکالمه دارید، همیشه موضوعات مناسبی برای شروع وجود دارند: خودتان، شغلتان، محل زندگی‌تان و حتی آب و هوا. در این مقاله برای تقویت مکالمه درخصوص این موضوعات، به شما کمک می‌کنیم.

 

صحبت‌کردن دربارۀ خود به زبان آلمانی

زمانی که با فرد جدیدی دربارۀ خود به زبان آلمانی حرف می‌زنید، معمولاً به سوالات کلیدی پاسخ خواهید داد: شغل شما چیست؟ کجا کار می‌کنید؟ آیا شغلتان آزاد است؟ آیا محصل هستید؟ کجا زندگی می‌کنید؟ و ممکن است با پیش‌تررفتن مکالمه، طرف مقابل آدرس و شماره تلفنتان را بخواهد. از آنجایی‌که خیلی با این سوالات رو به رو خواهید شد، باید آماده باشید. در بخش‌های بعد اطلاعات موردنیاز در این خصوص برای شما ارائه شده است.

 

صحبت‌کردن دربارۀ شغلتان به زبان آلمانی

اگر شروع به مکالمه و صحبت‌کردن درباره خود به زبان آلمانی با فرد جدیدی کنید، به احتمال زیاد از کار شما سوال خواهد کرد. برای مثال ممکن است سوالات زیر را بپرسد:

Bei welcher Firma arbeiten Sie? (bay vêlH-er fir-mâ âr-bay-ten zee?) (What company are you working for?)

(برای کدام شرکت کار می‌کنید؟)  

Was machen Sie beruflich? (vâs mâH-en zee be-roohf-liH?) (What kind of work do you do?)

     (چه کاری انجام می‌دهید؟)

Sind Sie berufstätig? (zint zee be-roohfs-tê-tiH?) (Are you employed?)

(آیا شاغل هستید؟)

تعدادی کلمه و اصطلاح در توصیف کار و جایی که در آن کار می‌کنید به شما کمک می‌کند. در اکثر موارد، می‌توانید جملۀ خود را با  Ich bin . . . (iH bin . . .) (I am . . .) (من... هستم) به‌همراه اسم شغل خود و بدون استفاده از حرف تعریف شروع کنید. اکثر اسامیِ شغل‌ها به شکل مونث و مذکر موجود هستند. شکل مذکر با –er و شکل مونث با –in پایان می‌یابد. به مثال‌های زیر دقت کنید:

Ich bin Handelsvertreter (m) (مذکر)/ Handelsvertreterin (f)(مونث) . (iH bin hân-delsfêr-trey-ter / hân-dels-fêr-trey-ter-in.) (I am a sales representative.)

( من نمایندۀ فروش هستم.)

Ich bin Student (m)(مذکر) / Studentin (f)(مونث) . (iH bin shtoo-dênt / shtoo-dên-tin.) (I am a student.)

( من محصل هستم.)

اگر محصل هستید، ممکن است بخواهید از رشتۀ خود بگویید. برای بیان این مسئله از عبارت پایین استفاده کنید.

Ich studiere . . . (iH shtoo-dee-re . . .) (I am studying . . .) (من ... می‌خوانم.)

در پایان جمله، نام رشتۀ خود را بدون حرف تعریف اضافه می‌کنید.  نام برخی از رشته‌ها در زیر نوشته شده است:

- Architektur (âr-Hi-têk-toohr) (architecture) (معماری)

- Betriebswirtschaft (be-treeps-virt-shâft) (business administration) (مدیریت کسب و کار)

- Softwaretechnik (soft-wair-têH-nik) (software engineering)(مهندسی نرم افزار) 

- Kunst (koonst) (art) (هنر)

- Literaturwissenschaft (li-te-rah-toohr-vis-en-shâft) (literature)(ادبیات) 

- Biochemie (bee-oh-Hey-mee) (biochemistry) (بیوشیمی)

همچنین می‌توانید با استفاده از عبارت

Ich bin . . . (iH bin . . .) (I am . . .). (من... هستم)

نشان دهید که چه‌کار می‌کنید و در چه وضعیتی هستید. عبارت را با صفت مناسب پایان دهید. برای مثال:

Ich bin berufstätig / nicht berufstätig. (iH bin be-roohfs-tê-tiH / niHt beroohfs-tê-tiH.) (I am employed / not employed.) (من شاغلم/ من بیکارم)

Ich bin pensioniert. (iH bin pân-zee-o-neert.) (I am retired.)( من بازنشسته هستم.)

Ich bin öfteres geschäftlich unterwegs. (iH bin erf-ter-es ge-shêft-liH oonter-veyks.) (I often travel on business.)( من اغلب به‌خاطر کار در سفر هستم.)

Ich bin selbständig. (iH bin zelpst-shtênd-iH.) (I am self-employed.)( شغل من ازاد است.)

اسم شرکت یا اداره‌ای که در آن کار می‌کنید و نوع کار شما به اندازۀ نام آن شغل مهم است. عبارت

Ich arbeite bei . . . / in . . . (iH âr-bay-te bay . . . / in . . .) (I work at . . . / in . . .) (من در... کار می‌کنم)

محل کار شما را بیان می‌کند. این مثال ها را نگاه بکنید:

Ich arbeite bei der Firma . . . (iH âr-bay-te bay dêr fir-mâ . . .) (I work at the company . . .)(من در شرکت... کار می‌کنم)

 

بعد از کلمۀ Firma به‌راحتی اسم شرکت یا اداره‌ ای که در آن کار می‌کنید را بنویسید.

Ich arbeite in einem Krankenhaus. (iH âr-bay-te in ayn-em krânk-enhous.) (I work in a hospital. 
(من در یک بیمارستان کار میکنم.)

Ich arbeite in der Gentechnik / in der Umweltforschung. (iH âr-bay-te in dêr geyn-teH-nik / in dêr oom-velt-fohrsh-oong. ) (I work in genetic engineering / in environmental research.)
(من در ادارۀ مهندسی ژنتیک/ تحقیقات زیست‌محیطی کار می‌کنم.)

Ich arbeite in einem Architekturbüro / in einem Forschungslabor. (iH âr-bay-te in ayn-em âr-Hi-têk-toohr-bue-roh / in ayn-em forsh-oongs-lahbor.) (I work at an architecture office / in a research lab.)
(من در ادارۀ معماری/ آزمایشگاه تحقیقاتی کار می‌کنم.)

 

ارائۀ اطلاعات شخصی خود (اسم، شماره و . . .) در زبان آلمانی

 بجز صحبت‌کردن درمورد خود به زبان آلمانی ، ارائۀ آدرس محل زندگی خود نیز یک راه کلیدی برای ادامۀ ارتباط اجتماعی و تجاری خود با دیگران است. بخش‌های پیشِ‌رو تمام چیزهایی که برای ارائۀ اطلاعات شخصی خود به دیگران نیاز دارید را مطرح کرده است.
داشتن یک کارت در خصوص کار و مهارت شما خود اندازۀ 1000 کلمه برایتان کاربرد دارد. بنابراین اگر زبان آلمانی‌تان هنوز در سطح پیشرفته نیست و کسی از کار و حرفه و اطلاعات شخصی‌تان سوال می‌کند به‌راحتی کارت خود را به آن‌ها می‌دهید و اطلاعاتتان را در کارت می‌بینند.

Hier ist meine Visitenkarte. (heer ist mayn-e vi-zeet-en-kâr-te.) (Here is my business card.)

(این کارت کاری من است.)

در بخش‌های بعد با قسمتی درخصوص ضمایر ملکی رو به رو می‌شوید که چگونگی استفاده از mein (mayn) (مال من) و دیگر ضمایر ملکی را نشان می‌دهد.


صحبت‌کردن دربارۀ محل زندگی خود به زبان آلمانی

زمانی که شخصی از شما این سوال را می‌کند

When someone asks you Wo wohnen Sie? (voh vohn-en zee?) (Where do you live?)

(کجا زندگی می‌کنید؟)

می‌توانید به روش‌های زیر پاسخ دهید:

Ich wohne in Berlin / in einem Vorort von Berlin. (iH vohn-e in bêr-leen / in ayn-em vohr-ort von bêr-leen.) (I live in Berlin / in a suburb of Berlin.)

(من در برلین/ حومۀ برلین زندگی می‌کنم.) به‌آسانی اسم شهر خود را در این عبارت قرار دهید.

Ich wohne in einer Kleinstadt / auf dem Land. (iH vohn-e in ayn-er klaynshtât / ouf deym lânt.) (I live in a small town / in the country.)

(من در شهر کوچکی/ بیرون شهر زندگی می‌کنم.)

Ich habe ein Haus / eine Wohnung. (iH hah-be ayn hous / ayn-e vohnoong.) (I have a house / an apartment.)

(من یک خانه/ یک آپارتمان دارم.)

 

دادن شماره تلفن در زبان آلمانی

آلمانی‌ها اغلب شماره تلفن خود را در قالب مجموعه‌ای از شماره‌ها بیان می‌کنند. برای مثال شمارۀ

50 86 23 را اینگونه

dreiundzwanzig sechs undachtzig fünfzig (dray-oont-tsvân-tsiH zêksoont-âH-tsiH fuenf-tsiH)

بیان می‌کنند. اگر شماره‌ها تک‌تک بیان شوند، تلفظ شمارۀ 2 از  zwei (tsvay) به zwo (tsvoh) تغییر پیدا می‌کند. ینی شمارۀ 50 86 23 به این شکل zwo drei acht sechs fÜnf null  تلفظ می‌شود. شماره‌هایی که 3 گروهی هستند مانند کد منطقه مثل 089 به این شکل  null acht neun (nool âHt noyn) تلفظ می‌شود.

در برخی شرایط ممکن است کسی آدرس شما را بپرسد

Wie ist Ihre Adresse? (vee ist eer-e â-drês-e?) (What is your address?)

(آدرس شما چیست؟)

زمانی‌که می‌خواهید جزئیات محل زندگی خود را بیان کنید باید کلمات زیر را بدانید:

- die Adresse (dee â-drês-e) (address)(آدرس)

- die Straße (dee shtrah-se) (street)(خیابان)

- die Hausnummer (dee hous-noom-er) (house / building number)(پلاک خانه/ ساختمان)

- die Postleitzahl (dee post-layt-tsahl) (zip code)(کد پستی)

زمانی که می‌خواهید آدرس خود را به کسی دهید، کلمۀ مناسب را در جملۀ رو به رو بگذارید

  Die Adresse / Straße / Hausnummer / Postleitzahl ist . . . (dee â-drês-e / shtrah-se / hous-noom-er/ post-layt-tsahl ist . . .) (The address / street / house number / zip code is . . .)

(آدرس/ خیابان/ پلاک خانه/ کد پستی ... است.)

 

دادن شماره تلفن و ایمیل خود به زبان آلمانی

اگر آشنای جدیدی شماره تلفن یا ایمیلی از شما بخواهد، نگران نباشید. به‌راحتی می‌توانید اطلاعات تماس

خود را در اختیار او قرار دهید. به جملات زیر دقت کنید:

Die Telefonnummer / die Handynummer / die Vorwahl / die Nebenstelle ist . . . (dee tê-le-fohn-noom-er / dee hân-dee-noom-er / dee fohr-vahl / dee ney-ben-shtêl-e ist . . .) (The telephone number / the cell phone number / the area code / the extension is . . .) (شماره تلفن/ شمارۀ تلفن همراه/ کد منطقه/ تلفن فرعی... است.)

Meine E-mail Adresse ist . . . @ . . . dot com / net. (mayn-e e-mail [as in English] a-drês-e ist . . . at . . . dot com / net [as in English].) (My e-mail address is . . . at . . . dot com / net)(آدرس ایمیل من... در ... دات کام/نت است.)

 

Talkin’ the Talk

آقای هانسر در هواپیما از مونیخ به فرانکفورت است. در کنار او خانم اشنایدر که یک تاجر است نشسته است. پس از اینکه این دو خود را به یک‌دیگر معرفی کردند، دربارۀ شغل خود صحبت می‌کنند.

Herr Hanser: Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf?

vâs mâH-en zee be-roohf-liH, vên iH frah-gen dârf?

What kind of work do you do, if I may ask?

می‌تونم بپرسم شما چه‌کاری انجام می‌دهید؟

Frau Schneider: Ich arbeite als Biochemikerin bei der Firma Agrolab.

iH âr-bay-te âls bee-oh-Hê-mee-ker-in bay dêr fir-mâ â-groh-lâb.

I work as a biochemist at a company called Agrolab.

(من به‌عنوان متخصص بیوشیمی در شرکتی به اسم آگرولاب کار می‌کنم.)

Herr Hanser: Das ist ja interessant. Haben Sie eine Visitenkarte?

dâs ist yah in-te-re-sânt. hah-ben zee ayn-e vi-zeet-en-kâr-te?

That’s interesting. Do you have a business card?

(جالبه. کارت بیزنس دارید؟)

 

Frau Schneider: Ja, hier bitte. Und was machen Sie beruflich?

yah, heer bi-te. oont vâs mâH-en zee be-roohf-liH?

Yes, here it is. And what kind of work do you do?

بله، بفرمایین. و شما چه کاری انجام می‌دهید؟

 

Herr Hanser: Ich arbeite in einem Architekturbüro. Leider habe ich meine Visitenkarte nicht dabei.

 iH âr-bay-te in ayn-em âr-Hi-têk-toohr-bue-roh. layder hah-be iH mayn-e vi-zeet-en-kâr-te niHt dâ-bay.

I work at an architecture office. Unfortunately, I don’t have my business card with me.

(من در ادارۀ معماری کار می‌کنم. متاسفانه من کارتم را همراهم نیاوردم.)

 

Frau Schneider:  Ist Ihre Firma in Frankfurt?

ist eer-e fir-mâ in frânk-foort?

Is your company in Frankfurt?

(آیا شرکت شما در فرانکفورت است؟)

 

Herr Hanser: Ja, unser Büro ist in der Bockenheimer Straße 27.

 yah, oon-zer bue-roh ist in deyr bok-en-haym-er shtrah-se zee-ben-oont-tsvân-tsiH.

Yes, our office is at Bockenheimer Street 27.

(بله، ادارۀ  ما در خیابان باکنهایمر 27 است.)

 

کلمات ضروری

Fragen

frah-gen

to ask

پرسیدن

Geben

gey-ben

to give

دادن

dabei haben

dâ-bay hah-ben

to have on /   with oneself

به همراه داشتن

 

leider

lay-der

unfortunately

متاسفانه

 


لینک های مرتبط :

صحبت کردن درباره خانه و خانواده به زبان آلمانی

 

مکالمه دربارۀ شهرها، کشورها و ملیت‌های مختلف به زبان آلمانی


آموزش زبان آلمانی / تدریس خصوصی زبان آلمانی / کلاس ها و دوره های زبان آلمانی / دوره ها و کلاس های آنلاین زبان آلمانی / کلاس گرامر زبان آلمانی / گرامر زبان آلمانی / کلاس مکالمه زبان آلمانی / احوالپرسی در زبان آلمانی / مکالمه در زبان آلمانی / صحبت درباره خانه و خانواده به زبان آلمانی / صحبت کردن درباره خود به زبان آلمانی / واژگان ضروری زبان آلمانی / کلاس آنلاین آلمانی / کلاس خصوصی زبان آلمانی آنلاین / دوره آنلاین آلمانی / دوره خصوصی زبان آلمانی آنلاین / دوره های آنلاین آلمانی / برگزاری دوره های آنلاین آلمانی / بهترین کلاس آنلاین آلمانی / بهترین موسسه آلمانی آنلاین / کلاس مجازی آلمانی / مجازی کلاس زبان آلمانی / آموزش مجازی آلمانی / دوره های آلمانی / دوره آلمانی / کلاس آلمانی / کلاس خصوصی آلمانی / دوره های آلمانی به صورت غیر حضوری / دوره های آلمانی / دوره آلمانی / کلاس خصوصی آلمانی / معرفی منبع یادگیری زبان آلمانی / آموزشگاه زبان آلمانی در انقلاب / آموزشگاه زبان آلمانی بلوار کشاورز / آموزشگاه زبان آلمانی امیرآباد / آموزشگاه زبان آلمانی پاسداران / آموزشگاه زبان آلمانی جنت آباد / آموزشگاه زبان آلمانی شهران /
Scroll to Top
آیکون تماس با ما