ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه

ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه

ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه

در این مقاله انواع ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه را مورد بررسی قرار می دهیم. زمانیکه از فعل aller (رفتن) + مصدر در آینده ی نزدیک (که به آن futur proche گفته میشود) استفاده میکنید، شکل صرف شده ی aller را بیابید تا ساختار وارونه اعمال شود. این مراحل را طی کنید:

1. شکل صرف شده ی aller را بیابید، مصدری که آن را دنبال میکند را رها کنید.

برای مثال، در جمله ی Ils vont sortir ce soir (آنها قصد دارند امشب بیرون بروند)، شکل صرف شده ی aller بصورت vont است.

2. شکل صرف شده ی aller را با فاعل تغییر دهید و یک خط فاصله بینشان بگذارید.

در این مثال، vont فعل صرفی و  ils فاعل است، بنابراین آنها را بدین شکل معکوس کنید:

 vont-ils.

3. اینک جمله را همراه با ساختار معکوس به جای ترتیب اصلی کلمات از نو بسازید.

در این مثال، سوال نهایی  Vont-ils sortir ce soir? است. (آنها قصد دارند که شب بیرون بروند؟)

مثال های بیشتر را ببینید.

Vas-tu acheter un livre?

(تو قصد داری کتاب بخری؟)

Julie va-t-elle parler avec le prof?

(آیا جولی قصد دارد با معلم حرف بزند؟)

Allez-vous faire du vélo dimanche?

(قصد دارید یکشنبه دوچرخه سواری کنید؟)

تمرین. برای ساختن سوال درfutur proche (زمان آینده) ساختار معکوس را به جملات زیر اعمال کنید. در صورت ضرورت -t- را اضافه کنید و اگرسوال ضمیر فاعلی نداشت، آنرا اضافه کنید.

26. Ils vont dormir jusqu’à midi.

27. Elle va partir en vacances.

28. Nous allons finir le travail.

29. Vous allez parler avec le prof.

30. Tu vas prendre le bus.

پاسخ به سوالات بلی-خیر

 

جواب کوتاه به سوالات پرسشی در زبان فرانسه

نکته : در زبان انگلیسی سوالات اغلب با Do you شروع میشوند، و در جواب های کوتاه هم اغلب از همین کمک فعل استفاده میشود: I do یا I don't (من میکنم یا نمیکنم). زبان فرانسه برای پرسیدن سوالی از کمک فعل استفاده نمیکند، بنابراین چیزی به نام I do هم وجود ندارد. برای جواب کوتاه به پرسشی در زبان فرانسه، تنها گزینه های شما oui (بله) و non (خیر) هستند. اما میتوانید چیزهایی به آن اضافه کنید، مانند bien sûr (البته)، یا pas du tout (اصلا). در فهرست زیر، گزینه های مناسبی ارائه شده اند که بسته به اینکه چطور میخواهید پاسخ بدهید، از آنها استفاده کنید.

- avec plaisir (با کمال میل)

- bien sûr (البته)

- certainement (قطعا)

- jamais (هرگز)

- pas du tout (اصلا)

- pas encore (هنوز نه)

- pas grand-chose (نه خیلی)

- pas question (به هیچ وجه)

- si ([در پاسخ به یک سوال منفی] بله )

هشدار!

از pas به تنهایی بعنوان یک پاسخ استفاده نکنید. آن باید همراه با کلمات دیگری مانند  pas encore (هنوز نه) بیاید یا در ترکیب با یک ضمیر تاکیدی مانند pas moi (من نه) بیاید.مثال:

—Qui a fait ça? (چه کسی این کار را کرد؟) —Pas moi. (من نه.)

 

پرسیدن اطلاعات خاصی با کلمات پرسشی در زبان فرانسه

بعضی اوقات باید بیشتر از یک بله-خیر ساده بدانید؛ ممکن است بخواهید بدانید که چیزی کی و کجا اتفاق افتاد و چه کسی آمد و چه کردند. در این حالت، باید از یک سوال اطلاعی (information question) استفاده کنید، و مانند انگلیسی، سوالات اطلاعی زبان فرانسه با یک کلمه ی پرسشی شروع میشود (اصطلاحا بعنوان قید و صفت پرسشی شناخته میشوند). قسمت های بعد به شما میگویند این کلمات پرسشی در زبان فرانسه چه هستند و چگونه از انها استفاده کنید.

 

کلمات پرسشی پرکاربرد در زبان فرانسه

بخاطر داشته باشید:

زبان فرانسه کلمات پرسشی و عبارات پرسشی یکسانی با زبان انگلیسی دارد. فهرست زیر پرکاربردترین کلمات پرسشی فرانسوی همراه با معادل فارسیشان را معرفی میکند.

- quand (کی)

- à quelle heure (در چه زمانی)

- qui (چه کسی/ چه کسی را/به چه کسی)

- qui est-ce que (چه کسی، مفعول فعل who)

- qui est-ce qui (who, چه کسی، فاعل فعل)

- avec qui (با چه کسی)

- pour qui (برای چه کسی)

- comment (چگونه)

- combien (de) (چقدر)

- où (کجا)

- d’où (از کجا)

- pourquoi (چرا)

- pour quelle raison (به چه علت)

- quoi (چی)

- qu’est-ce qui (چه چیزی، فاعل فعل)

- que/qu’est-ce que (چه چیزی ، مفعول فعل)

- quel + اسم (چه/کدام)

 

اساس استفاد ه از کلمات پرسشی در زبان فرانسه

کلمات پرسشی فقط یک بلوک اضافه شده به بلوک سوالات بله- خیر هستند. به بیانی دیگر، مانند ساختن سوالات بله-خیر، سوالی را میسازید و کلمه یا عبارت پرسشی را در ابتدای جمله قرار میدهید. قسمت های بعد نشان میدهند چگونه از est-ce que و ساختار معکوس (که هر دو را قبل تر در این بخش پوشش دادیم) استفاده کنید. همچنین درمورد استفاده از یک کلمه ی پرسشی فریبنده راهنماییتان خواهم کرد. (در مورد جزئیات استفاده از کلمات پرسشی خاص، مانند چه و چه کسی، در قسمت های بعد توضیح خواهم داد.)

ساختار est-ce que

برای ساختن سوالی به شکل est-ce que این مراحل را طی کنید:

1. با یک عبارت شروع کنید و est-ce que را برای ساختن سوال بله- خیر اضافه کنید.

برای مثال، Tu achètes un livre (تو یک کتاب میخری) تبدیل میشود به  Est-ceque tu achètes un livre? (آیا تو کتاب میخری؟)

2. برای پرسیدن یک سوال خاص، فقط کلمه ی پرسشی را در ابتدای سوال بله-خیر اضافه کنید.

برای مثال، اگر میخواهید بدانید که چرا کسی کتاب میخرد، در ابتدای سوال از pourquoi استفاده کنید:achètes un livre? Pourquoi est-ce que tu (تو چرا کتاب میخری؟)

در اینجا مثال های بیشتری از سوالات اطلاعی که از est-ce que استفاده کرده اند آمده است:

Quand est-ce que tu vas en vacances?

(کی برای تعطیلات میروی؟)

Combien d’enfants est-ce qu’ils ont?

(آنها چند بچه دارند؟)

Qu’est-ce qu’on attend?

(ما منتظر چی هستیم؟)

بخاطر بسپارید:

همانطور که در مثال قبل نشان داده شد، کلمه ی پرسشیِ que قبل از یک مصوت، تبدیل به qu’ میشود. بااینحال، qui (چه کسی/چه کسی را/ به چه کسی) تغییری نمی کند.


با آکادمی زبانها و آیلتس دید، زبان فرانسه را در کلاس های خصوصی زبان فرانسه بصورت تضمینی با اساتید برتر زبان فرانسه یاد بگیرید.

پست های مرتبط