حروف تعریف نامعین در زبان فرانسوی

حروف تعریف نامعین در زبان فرانسوی

یافتن حروف تعریف نامعین  در زبان فرانسوی

آیا درمورد یک چیز سوال می‌پرسید؟ چیزهایی که اتفاق افتاده‌اند را توصیف می‌کنید؟ و برای گردشی که هنوز تعریف نشده برنامه‌ریزی می‌کنید؟ اگر پاسختان مثبت است، شما یکجورهایی فرد حرف تعریف نامعینی هستید، مثل یک فرانسوی! و همینطور باید با حرف تعریف نامعین در زبان فرانسوی به‌عنوان یک حرف تعریف قراردادی در زبان فرانسه برخورد کنید. در مقاله قبل به معرفی حروف تعریف معین در زبان فرانسه پرداختیم و در این مقاله به معرفی حروف تعریف نامعین می‌پردازیم. حرف تعریف نامعین در زبان فرانسه معادل با a/an و some انگلیسی ست (اما اغلب در زبان انگلیسی از قلم می‌افتند). جدول زبر حروف تعریف فرانسه را به تفصیل نشان می‌دهد.

 

حروف تعریف نامعین در زبان فرانسوی

حروف تعریف نامعین در فرانسه 

   

مثال  معادل انگلیسی استفاه در زبان فرانسه  حروف تعریف فرانسوی
un cahat (یک گربه) a/an قبل از اسم های مفرد مذکر un 
   une maison (یک خانه) a/an    قبل از اسم های مفرد مونث une
des enfants (چند کودک) some  قبل از اسم های جمع مذکر یا مونث des 
pas d’ ordinateur(هیچ کامپیوتری) noیا not any

 بجای هرنوع حرف تعریف معین، بعد از فعل منفی، 

قبل از اسم هایی که به ترتیب با این مصوت و صامت ها شروع می‌شوند:

a,h.

 de یا d’ 
 

  

از حرف تعریف نامعین در زبان فرانسوی زمانی استفاده کنید که درمورد یک یا چند خاص که می‌توانید آن‌ها را بشمارید حرف می‌زنید، برخلاف یک گروه یا چیز کلی.

Il y a un livre sur la table. (یک کتاب روی میز هست)

Tu as mangé une banane. (تو یک موز خوردی)

Il a vu des lions au zoo. (او چند شیر را در باغ وحش دید)

نکته:

همچنین می‌توانید از حروف تعریف نامعین un و une قبل از نشان‌دادن کمیت چیزی استفاده کنید، مثل

une tranche de  (یک تکه از)، un morceau de (بخشی از)،  و un peu de (مقدار کمی از).

در جمله‌ای با فعل منفی، un, une و des با de جابجا می‌شوند، حتی اگر اسم این جمله جمع باشد. مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

Il n’y a pas de souris dans notre garage. (هیچ موشی در گاراژ ما نیست)

 

Elle ne veut pas d’enfants. (او (مونث) هیچ بچه‌ای نمیخواهد)

هشدار:

این قانون یک استثنا دارد. زمانی‌که فعل منفیتان être (to be) است از de استفاده نکنید. فقط از حرف تعریف نامعین استفاده کنید، انگار که جمله، مثبت است. مثال‌ها:

Cet animal n’est pas un chien. C’est un renard. (این حیوان سگ نیست. آن یک روباه است)

—C’est une voiture rouge, n’est-ce pas? —Non ce n’est pas une

voiture rouge! C’est une voiture noire.

(این یک ماشین قرمز است، درسته؟- نه، این ماشین قرمز نیست! این ماشین سیاه است.)

 

تمرین

برای تکمیل جملات زیر، بین حرف تعریف معین  (le, la, l’, les)و حرف تعریف نامعین (un, une, des, de) انتخاب کنید. اگر برای معنای لغات نیاز به کمک دارید، از یک دیکشنری فرانسه به انگلیسی کمک بگیرید.

 _____ France est magnifique.

Vous étudiez _____ français.

Il n’aime pas _____ chocolat.

As-tu déja mangé _____ escargots?

Ce n’est pas _____ avion. C’est un nuage.

As-tu _____ enfants?

Il y a _____ oiseaux sur la branche.

C’est _____ livre du prof.

Nous avons visité _____ Canada récemment.

Il n’y a pas _____ pommes sur l’arbre.

پست های مرتبط