اندازه گیری، کمیت و وزن در زبان آلمانی

اندازه گیری، کمیت و وزن در زبان آلمانی

اندازه گیری در زبان آلمانی -  کمیت و وزن در زبان آلمانی

در کشورهای آلمانی‌زبان مانند بیشتر کشورهای دنیا از واحد اندازه‌گیری متریک استفاده می‌شود. واحدهای متنوع متریک روزانه در شرایط مختلف استفاده می‌شوند، بنابراین دانستن معادل‌هایی برای واحدهای طول، وزن و ظرفیت بسیار ضروری است. برای مثال، زمانی که می‌خواهید شیر بخرید از واحد لیتر Liter (lee-ter) (liter) استفاده می‌کنید تا کوارت، محدود سرعت در هر ساعت با کیلومتر

Kilometer (ki-lo-mey-ter) (kilometers) (1 kilometer = 0.6 mile)

نشان داده می‌شود، و کیسه سیب زمینی 2.2 پوندی به‌عنوان یک کیلوگرم

1 Kilo(gramm) (kee-loh-[gram]) (kilo[gram]) 

به فروش می‌رسد. توجه داشته باشید که آلمانی‌ها 1000 گرم را Kilo یا  Kilogramm می‌نامند و هیچکدام آن‌ها در شکل جمع s  نمی‌گیرند.

 

اصطلاحات آلمانی برای خرید از یک فروشگاه

در اینجا اصطلاح لازم برای خرید در یک فروشگاه شیک برای شما مطرح شده است. درواقع، این کار درست مانند سفارش‌دادن غذا در رستوران است.

Ich hätte gern. . . . (iH hêt-e gêrn. . . .) (I would like to have. . . .)(من یک .... می‌خواهم.)

در پایان عبارت به‌آسانی بگویید که چه مقدار می‌خواهید، که در اینجا می‌توانید از واحدهای اندازه‌گیری در زبان آلمانی استفاده کنید. توجه داشته باشید که شکل‌های جمع اکثر این واحدها مانند مفرد آن هاست:

ein/zwei Kilo (ayn/tsvay kee-loh) (1 kilogram/2 kilograms) (1 kilogram = 2.2 pounds) (یک کیلوگرم/ دو کیلوگرم)

ein/zwei Pfund (ayn pfoont/tsvay pfoont) (1 pound/2 pounds) (1 metric pound = 500 grams) (In the U.S., a pound is 454 grams.)(یک پوند/ دو پوند)

ein/einhundert Gramm (ayn/ayn-hoon-dêrt grâm) (1/100 grams) (1/100 گرم)

ein/zwei Stück (ayn/tsvay shtuek) (one piece/two pieces)(یک تکه/ دو تکه)

eine Scheibe/zwei Scheiben (ayn-e shay-be/tsvay shay-ben) (one slice/ two slices)(یک قاچ/ دو قاچ)

 

برای دقیق‌تر بیان‌کردن چیزی که می‌خواهید، به‌راحتی کلمۀ مناسب را به پایان عبارت اضافه کنید. برای مثال، اگر یک کیلو سیب میخواهید، میگویید:

Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. (iH hêt-e gêrn ayn kee-loh êp-fel.) (I’d like to have one kilogram of apples.)(من یک کیلوگرم سیب می‌خواهم.)

 

Talki’ the Talk

خانم بوئر تمام وسایل مورد نیاز خود را از بازار تهیه می‌کند. امروز گوجه فرنگی و سیب نیاز دارد. به غرفه‌های مختلف نگاه می‌کند و به مغازه‌ای که قبلاً از آن خرید کرده است نزدیک می‌شود و با فروشنده صحبت می‌کند.

Verkäuferin: Guten Tag. Was darf es sein?

gooh-ten tahk. vâs dârf ês zayn?

Hello. What would you like?

سلام. چی می‌خواین؟

Frau Bauer: Zwei Kilo Äpfel und ein Pfund Tomaten, bitte.

tsvay kee-loh êp-fel oont ayn pfoont toh-mah-ten, bi-te.

Two kilograms of apples and one pound of tomatoes, please.

  دو کیلو سیب و یک پوند گوجه فرنگی لطفا.

Verkäuferin: Sonst noch etwas?

zonst noH êt-vâs?

 Anything else?

چیز دیگری می‌خواهید؟

Frau Bauer: Danke, das ist alles.

dân-ke, dâs ist âl-ês.

Thank you, that’s all.

ممنون. فقط همین.

 

بعد، خانم بوئر به غرفۀ لبنیات فروشی می‌رود.

Frau Bauer: Ich hätte gern etwas von dem Gouda.

iH hêt-e gêrn êt-vâs fon deym gou-dâ.

I’d like to have some Gouda.

مقداری پنیر گودا می‌خواهم.

Verkäuferin: Wie viel hätten Sie denn gern?

vee-feel hêt-en zee dên gêrn?

How much would you like?

چه مقدار می‌خواهید؟ 

Frau Bauer: Zweihundert Gramm, bitte.

tsvay-hoon-dert grâm, bi-te.

Two hundred grams, please.

دویست گرم لطفاً.

  Verkäuferin: Sonst noch etwas?

   zonst noH êt-vâs?

   Anything else?

  چیز دیگری می‌خواهید؟ 

Frau Bauer: Nein, danke. Das wär’s.

nayn, dân-ke. dâs vêrs.

No thank you. That’s it.

نه ممنون. فقط همین/ خریدم تمام شد.

 

کلمات ضروری در بیان اندازه گیری، کمیت و وزن در زبان آلمانی

 

کلمات ضروری

 

das Kilo

dâs kee-loh

kilogram

کیلوگرم

das Pfund

dâs pfoont

pound

پوند

das Gramm

dâs grâm

gram

گرم

wie viel

vee feel

how much

چه مقدار

wie viele

vee fee-le

how many

چه تعداد

Das wär’s.

dâs vêrs

That’s it.

فقط همین

Was darf es sein?

vâs dârf ês zayn?

What would you like?

چی می‌خواهید؟

Sonst noch etwas?

zonst noH êt-vâs?

Anything else?

چیز دیگری می‌خواهید؟

 


لینک های مرتبط :

زمان در زبان آلمانی

آموزش اعداد و شمارش در زبان آلمانی