اعداد در زبان آلمانی - شمارش در زبان آلمانی

اعداد در زبان آلمانی - شمارش در زبان آلمانی

اعداد در زبان آلمانی | شمارش در زبان آلمانی با اعداد

چگونه با اعداد در زبان آلمانی شمارش انجام دهید؟

قیمت آن مرسدس بنز چند است؟ دانستن چگونگی پرسش این سوالات به زبان آلمانی، طی کردن نصف راه یادگیری این زبان است و دانستن پاسخ‌ها شما را به یک حرفه‌ای تبدیل می‌کند. در این مقاله سرعت استفادۀ شما از اعداد در به زبان آلمانی بالا می‌رود.

 

استفاده از اعداد در زبان آلمانی

شما تقریباً در هر شرایطی با اعداد رو به رو هستید. برای مثال زمانی که قیمت‌ها را می‌بینید، شماره کوچه‌ها را می‌خوانید، ساعت ورود و خروج را بررسی می‌کنید با اعداد رو به رو هستید. دانستن اعداد پیشِرو شمارش هر چیزی را  آسان می‌کند.

 

  0 null (nool)

  1 eins (ayns)

  2 zwei (tsvay)

 3 drei (dray)

 4 vier (feer)

  5 fÜnf (fuenf)

  6 sechs (zêks)

  7 sieben (zee-ben)

  8 acht (âHt)

  9 neun (noyn)

  10 zehn (tseyn)

  11 elf (êlf)

  12 zwölf (tsverlf)

  13 dreizehn (dray-tseyn)

  14 vierzehn (feer-tseyn)

  15 fünfzehn (fuenf-tseyn)

  16 sechzehn (zêH-tseyn)

  17 siebzehn (zeep-tseyn)

  18 achtzehn (âHt-tseyn)

  19 neunzehn (noyn-tseyn)

  20 zwanzig (tsvân-tsiH)

  21 einundzwanzig (ayn-oont-tsvân-tsiH)

  22 zweiundzwanzig (tsvay-oont-tsvân-tsiH)

  23 dreiundzwanzig (dray-oont-tsvân-tsiH)

  24 vierundzwanzig (feer-oont-tsvân-tsiH)

  25 fünfundzwanzig (fuenf-oont-tsvân-tsiH)

  30 dreißig (dray-siH)

  40 vierzig (feer-tsiH)

  50 fünfzig (fuenf-tsiH)

  60 sechzig (zêH-tsiH)

  70 siebzig (zeep-tsiH)

  80 achtzig (âHt-tsiH)

  90 neunzig (noyn-tsiH)

 100 hundert (hoon-dert)

  200 zweihundert (tsvay-hoon-dert)

  300 dreihundert (dray-hoon-dert)

  400 vierhundert (feer-hoon-dert)

  500 fünfhundert (fuenf-hoon-dert)

  1000 tausend (tou-zent)

توجه داشته باشید که اعداد بین 21 تا 25 در لیست بالا وارونه هستند. برای مثال عدد

21 einundzwanzig

 (ayn-oonttsvân-tsiH)

را درنظر بگیرید. درواقع در زبان آلمانی عدد 21 را اینگونه بیان می‌کنید: یک و بیست. فقط به‌خاطر داشته باشید که این الگو را برای تمام اعداد دو رقمی در زبان آلمانی رعایت کنید به‌جز اعداد اصلی مانند 30، 40 و 50 و... .

زمانی که برای توصیف چیزی از عدد یک eins (ayns) (one) در جمله‌ای استفاده می‌کنید، شکل نوشتاری آن تغییر می‌یابد. این به آن دلیل است که عدد یک در چنین شرایطی به‌عنوان صفت عمل می‌کند و شکل نوشتاری صفات در زبان آلمانی تغییر پیدا می‌کند. به این مثال نگاه کنید:

Er hat einen großen Hund. (êr hât ayn-en grohs-en hoont.) (He has a large dog.)

(او یک سگ بزرگ دارد.)


زمان در زبان آلمانی | آموزش نحوه بیان زمان ، ساعت ، روز و تقویم به زبان آلمانی

اندازه گیری و بیان کمیت و وزن در زبان آلمانی

پست های مرتبط