آدرس‌پرسیدن به زبان آلمانی

آدرس‌پرسیدن به زبان آلمانی

آدرس‌پرسیدن به زبان آلمانی

کلید دانستن محل اطرافتان این است که مسیر رفتن به مکان‌های مختلف را بدانید. پیش از سوار به اتوبوس یا قطار یا حتی ماشین خودتان، سفر خود را برنامه‌ریزی می‌کنید. بهترین نقطۀ شروع این است که آدرس پرسیدن به زبان آلمانی را بلد باشید و بتوانید سوال کنید که موزه، ایستگاه قطار یا سوپرمارکت یا مکان‌هایی که می‌خواهید بروید کجا هستند.
و البته که باید آدرسی که به شما داده می‌شود را متوجه شوید. برای مثال، ممکن است در پاسخ به شما بگویند که سوپرمارکت آن طرف مترو، پشت هتل یا کنار ادارۀ پست است. در این بخش با آدرس پرسیدن به زبان آلمانی و فهم آدرسی که به شما داده می‌شود آشنا می‌شوید.

 

پرسیدن مکان

آدرس پرسیدن در آلمان

من کجا هستم؟ از اینجا به کجا می‌رویم؟ بدون وجود کلمۀ "کجا" چه می‌توانید بکنید؟ احتمالاً گم می‌شوید. خوشبختانه پرسش این سوال در زبان آلمانی بسیار آسان است. با کلمۀ wo (کجا) شروع می‌کنید و سوال خود را اینگونه بیان می‌کنید:

Wo ist . . .? (voh ist . . .?) (Where is . . .?)

(... کجاست؟)

زمانی که از یک غریبه سوال می‌کنید، باید لحن مودبانه‌ای داشته باشید، پس با چنین عبارتی شروع کنید:

Entschuldigen Sie bitte . . . (ênt-shool-di-gen zee bi-te . . .) (Excuse me, please . . .)

(معذرت می‌خوام، لطفاً.....)

زمانی که غریبه‌ای را می‌بینید و سوال خود را با  Entschuldigen Sie bitte, wo ist آغاز می‌کنید، می‌توانید جملۀ خود را به پایان برسانید. این کار را با اضافه‌کردن اسم مکان موردنظر خود که می‌تواند یکی از اسم‌های لیست پیشِ‌رو باشد، انجام دهید:

✓  der Bahnhof (dêr bahn-hohf) (train station)(ایستگاه قطار)

 ✓ der Taxistand (dêr tâx-ee-shtânt) (taxi stand)(ایستگاه تاکسی)

 ✓ die U-Bahnstation (dee ooh-bahn-shtât-see-ohn) (subway station)(ایستگاه مترو)

 ✓ die Bushaltestelle / die Straßenbahnhaltestelle (dee boos-hâl-te-shtêl-e / dee shtrah-sen-bahn hâl-te-shtêl-e) (bus stop / streetcar or tram stop)(ایستگاه اتوبوس)

 ✓ der Platz (dêr plâtz) ([town] square)(میدان شهر)

 ✓ der Hafen (dêr hah-fen) (harbor)(بندر)

 ✓ die Bank (dee bânk) (bank)(بانک)

 ✓ das Hotel (dâs hotel [as in English]) (hotel)(هتل)

 ✓ die Kirche (dee kirH-e) (church)(کلیسا)

 ✓ die Post (dee post) (post office)(ادارۀ پست)

 ✓ der Markt (dêr mârkt) (market)(مغازه)

 ✓ das Museum (dâs moo-zey-oom) (museum)(موزه)

 ✓ der Park (dêr pârk) (park)(پارک)

 ✓ das Theater (dâs tey-ah-ter) (theater)(تئاتر)
 

در هر شهری که زندگی می‌کنید، چه بزرگ چه کوچک سوالاتی مانند "ایستگاه اتوبوس کجاست؟" "بانک کجاست؟" برایتان پیش می‌آید. هرچند ممکن است بیش از یک ایستگاه اتوبوس یا بانک اطراف شما وجود داشته باشد. برای اینکه سوالتان دقیق‌تر باشد اسم خاص آن بانک، ایستگاه اتوبوس، کلیسا و... را نیز حتماً مطرح کنید. مانند سوالات زیر:

Wo ist die Bushaltestelle Karlsplatz? (voh ist dee boos-hâl-te-shtêl-e kârlz-plâts?) (Where is the bus stop Karlsplatz?)

(ایستگاه اتوبوس کارلزپلاتز کجاست؟)

Wo ist das Staatstheater? (voh ist dâs shtâts-tey-ah-ter?) (Where is the Staatstheater?)

(تئاتر اساتز کجاست؟)

 Wo ist der Viktualienmarkt? (voh ist dêr vik-too-ahl-ee-en-mârkt?) (Where is the Viktualien Market?)

(مغازۀ ویکتوالین کجاست؟)

اگر اسم محل موردنظر خود را نمی‌دانید، آدرس مکان نزدیک به آنجا را که می‌دانید را بپرسید. شما به‌راحتی کلمۀnächste (naiH-ste) (nearest) (نزدیک‌ترین) را پس از حرف تعریف مکان موردنظرتان بیان می‌کنید. به سوالات پیشِرو که از nächste استفاده کرده‌اند، دقت کنید:

Wo ist der nächste Park? (voh ist dêr naiH-ste pârk?) (Where is the nearest park?)

(نزدیک‌ترین پارک کجاست؟)

Wo ist die nächste Bank? (voh ist dee naiH-ste bânk?) (Where is the nearest bank?)

(نزدیک ترین بانک کجاست؟)

 Wo ist das nächste Hotel? (voh ist dâs naiH-ste hotel?) (Where is the nearest hotel?)

(نزدیک‌ترین هتل کجاست؟)

 

زمانی‌که می‌خواهید آدرس بپرسید، می‌توانید از این فعل برای بیان‌کردن ناآشنا بودن خود با اطراف استفاده کنید:

auskennen (ous-kên-en) (to know one’s way around)

(آشنابودن با محل اطراف خود)

که از این فعل می‌توانید به این شکل استفاده کنید:

Ich kenne mich hier nicht aus. (iH kên-e miH heer niHt ous.) (I don’t know my way around here.)

(من این اطراف را نمی‌شناسم)

فعل  auskennen به گروهی از فعل‌ها به‌نام افعال جدایی‌پذیر تعلق دارد. این افعال پیشوندی دارند که از بخش اصلی فعل جدا شده و به پایان جمله می‌روند. پیشوند فعل auskennen،  aus- است. در جملۀ بالا دقت کنید که چگونه این پیشوند به پایان جمله رفته است.

 

دانستن مسافت

پرسیدن مسافت در آلمان

ممکن است پیش از تصمیم‌گرفتن برای رفتن به جایی، بخواهید مسافت آن را بدانید. چند گزینه برای دانستن فاصله‌تان با مکان موردنظر خود وجود دارد و کلمۀ کلیدی برای آن weit (vayt) (far) (دور)

Ist . . . weit entfernt / weit von hier? (ist . . . vayt ênt-fêrnt / vayt fon heer?) (Is . . . far away / far from here?)

(آیا... از اینجا دور است؟)

در جای خالی اسم مکان موردنظر را قرار می‌دهید. برای مثال اگر می‌خواهید به موزۀ هنر بروید، می‌توانید یکی از سوالات پیشِرو را استفاده کنید:

Ist das Kunstmuseum weit entfernt? (ist dâs koonst moo-zey-oom vayt ênt-fêrnt?) (Is the art museum far away?)

(آیا موزۀ هنر خیلی دور است؟)

Ist das Kunstuseum weit von hier? (ist dâs koonst moo-zey-oom vayt fon heer?) (Is the art museum far from here?)

(آیا موزه ی هنر از اینجا دور است؟)

پاسخ شما نیز ممکن است اینگونه باشد

Nein, das Kunstmuseum ist nicht weit von hier. (nayn, dâs koonst moozey-oom ist niHt vayt fon heer.) (No, the art museum isn’t far from here.)

(نه، موزه ی هنر از اینجا دور نیست.)
 

اگر می‌خواهید بدانید که مکان موردنظرتان چقدر دور است، باید از این سوال استفاده کنید:

Wie weit ist . . . von hier? (vee vayt ist . . . fon heer?) (How far is . . . from here?)

(.... چقدر از اینجا دور است؟)

همچنین می‌توانید برای دانستن فاصلۀ مکانی از کلمۀ nah (nah) (near) (نزدیک) استفاده کنید. از این کلمه معمولاً در عبارت  in der Nähe (in dêr nai-he) (nearby) (در نزدیکی) استفاده کنید.

Ist . . . in der Nähe? (ist . . . in dêr nai-he?) (Is . . . nearby?)

(آیا... نزدیک است/ در نزدیکی اینجاست؟)

 

"اینجا" و "آنجا" در آلمانی

کلمات hier (heer) (here) (اینجا) و dort (dort) (there) (آنجا) ممکن است کلمات کوچکی به‌نظر برسند اما نقش مهمی در بیان مسیر دارند. چگونه؟ خب، مانند معادل‌های انگلیسی خود مسیرها را دقیق‌تر بیان می‌کنند. به جملات نمونۀ زیر نگاه کنید:

Das Museum ist nicht weit von hier. (dâs moo-zey-oom ist niHt vayt fon heer.) (The museum isn’t far from here.)

(موزه از اینجا دور نیست.)

Das Hotel ist dort, neben dem Café. (dâs hotel [as in English] ist dort, ney-ben deym café [as in English].) (The hotel is there, next to the café.)

(هتل آنجاست، کنار کافه.)

برخی کلمات کلیدی که در پاسخ سوال "کجا" استفاده می‌شوند، زمانی که در عبارات مختلف قرار می‌گیرند به‌آسانی به‌خاطر سپرده می‌شوند:

 • hier vorne (heer forn-e) (here in front)(اینجا، جلوی)
 • dort drüben (dort drue-ben) (over there)(آنجا)
 • ziemlich weit / sehr weit (tseem-leeH vayt / zeyr vayt) (quite far / very far)(خیلی دور)
 • gleich um die Ecke (glayH oom dee êk-e) (just around the corner)(در گوشۀ/ نبش)
 • direkt gegenüber (di-rêkt gey-gen-ue-ber) (directly opposite)(رو به روی...)

جملات پیشِ‌رو که تعدادی از مثال‌های بالا را در خود دارند بررسی کنید:

Der Hauptbahnhof ist gleich um die Ecke. (dêr houpt-bahn-hohf ist glayH oom dee êk-e.) (The main train station is just around the corner.)

(ایستگاه اصلی قطار در نبش است.)

Die U-Bahnstation ist dort drüben. (dee ooh-bahn-shtât-see-ohn ist dort drue-ben.) (The subway station is over there.)

(ایستگاه مترو آنجاست.)

 

«چگونه به آنجا بروم؟»

وقتی می‌خواهید آدرس جایی را سوال کنید از فعل kommen (komen) که هم به معنای "آمدن" است و زمانی که با حرف اضافه به‌کار برده می‌شود به‌معنای "رفتن" است. شکل ابتدایی سوال "چگونه به آنجا بروم" به این گونه است:

Wie komme ich . . .? (vee kom-e iH . . .?) (How do I get . . .?)

(چگونه به... بروم؟)

برای پایان‌دادن به جملۀ خود باید از حرف اضافه استفاده کنیم. در اینجا باید یک مرحله جلوتر برویم و آن هم گرامر یا همون دستور زبان است. در آلمانی برعکس انگلیسی با یک حرف اضافه (how do I  get to…)  سروکار ندارید بلکه باید از تعدادی از حروف اضافۀ معادل “to” استفاده کنید. معادل‌های رایج “to” در آلمانی به این ترتیب هستند:

 • in (in)
 • nach (nahH)
 • zu (tsooh)

در بخش‌های پیشِرو با هر کدام از این حروف اضافه و چگونگی استفاده از آن‌ها آشنا می‌شوید.

 

استفاده از “in” برای رفتن به جایی

زمانی که به جای خاصی مانند مرکز شهر، باغ وحش یا کوه بروید از حرف اضافۀ in (in) استفاده کنید. برای مثال:

Wie komme ich in die Innenstadt? (vee kom-e iH in dee in-ên-shtât?) (How do I get to the center of the city?)

(چگونه به مرکز شهر بروم؟)  

زمانی که از این حرف اضافه به این شکل استفاده می‌کنید، حرف تعریفی که پس از آن قرار می‌گیرد حالت آکوزاتیو (مفعول مستقیم) دارد و این به آن معناست که برخی از حروف تعریف کمی تغییر شکل می‌دهند. در اینجا چگونگی تغییر آن‌ها را به‌سرعت به شما یادآوری می‌کنیم:

 • der به den (deyn) (مذکر) تغییر شکل می‌دهد
 • die همان die (dee) (مونث) باقی می‌ماند
 • das همان das (dâs) (خنثی) باقی می‌ماند و
 • die (dee) (جمع) نیز تغییر شکل نمی‌دهد

برای مثال حرف تعریف اسم مونثی مانند  die City (dee si-tee) (city center) (مرکز شهر)، هیچ تغییری نمی‌کند:

Wie komme ich in die City? (vee kom-e iH in dee si-tee?) (How do I get to the city center?)

(چگونه به مرکز شهر بروم؟)

حرف تعریف اسم مذکر مانند der Zoo (dêr tsoh) (zoo) (باغ‌وحش) اینگونه تغییر میکند:

Wie kommen wir in den Zoo? (vee kom-en veer in deyn tsoh?) (How do we get to the zoo?)

(چگونه به باغ وحش برویم؟)

حرف تعریف اسم جمعی مانند die Berge (dee bêr-ge) (mountains) (کوه) به همان شکل باقی می‌ماند:

Wie komme ich in die Berge? (vee kom-e iH in dee bêr-ge?) (How do I get to the mountains?)

(چگونه به کوه بروم؟)  

حرف تعریف اسم خنثی مانند  das Zentrum (dâs tsên-troom) (center) (مرکز) به همان شکل باقی می‌ماند، اما زمانی که حرف تعریف in در کنار اسم‌های خنثی در حالت آکویزاتیو استفاده شود، حرف تعریف و حرف اضافه به ins تغییر شکل می‌دهند:

in + das = ins

و تقریباً همیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند:

Wie komme ich ins Zentrum? (vee kom-e iH ins tsên-troom?) (How do I get to the city center?)

(چگونه به مرکز شهر بروم؟)

 

 استفاده از “nach” برای رفتن به شهر یا کشور

از حرف اضافۀ nach (nahH) در شرایط خاصی استفاده می‌شود، آن هم هنگام رفتن به شهر یا کشوری دیگر است:

Wie komme ich nach Köln? (vee kom-e iH nahH kerln?) (How do I get to Cologne?)

(چگونه به شهر کلن بروم؟)

هنگام استفاده از nach حرف تعریفی ندارید که برایتان دردسر ساز شود چون اکثر شهرا و کشورها در زبان آلمانی به حروف تعریف نیازی ندارند.

 

استفاده از “zu” برای رفتن به نهادها یا تاسیسات مختلف

اگر می‌خواهید دربارۀ رفتن به ایستگاه قطار یا موزه سوال کنید از حرف اضافۀ zu (tsooh) استفاده کنید. البته تلفظ آن کمی تغییر می‌کند. برای مثال:

Wie kommen wir zum Flughafen? (vee kom-en veer tsoom floohk-hâfen?) (How do we get to the airport?)

(چگونه به فرودگاه برویم؟)  

Wie komme ich zur Deutschen Bank? (vee kom-e iH tsoor doych-en bânk?) (How do I get to the German bank?)

(چگونه به بانک آلمانی بروم؟)

حرف اضافه zu حالت داتیو (مفعول غیرمستقیم) را دارد. درنتیجه حروف تعریفی که پس از zu قرار می‌گیرند به حالات زیر تغییر شکل می‌دهند:

 • der به dem (deym) (مذکر)،
 • die به der (dêr) (مونث)،
 • das به dem (deym) (خنثی)،
 • die به den (deyn) (جمع) تغییر شکل میدهند

زمانی که zu با کلمات مذکر مانند der Bahnhof و کلمات خنثی مانند das Hotel به‌کار برده می‌شود، حرف اضافه و حرف تعریف به zum  تغییر شکل می‌دهد. zu + dem = zum . مثال‌های پایین هر دو از zum استفاده می‌کنند:

Wie komme ich zum Bahnhof? (vee kom-e iH tsoom bahn-hohf?) (How do I get to the train station?)

(چگونه به ایستگاه قطار بروم؟)  

Wie komme ich zum Hotel Kempinski? (vee kom-e iH tsoom hotel kêmpin-skee?) (How do I get to Hotel Kempinski?)

(چگونه به هتل کمپینسکی بروم؟)  

همچنین به ترکیب zu و یک اسم مونث مانند die post (dee post) (post office) (ادارۀ پست) درحالت داتیو (مفعول غیر مستقیم) دقت کنید: der Post: zu + der = zur . به مثال زیر دقت کنید:

Wie komme ich zur Post? (vee kom-e iH tsoor post?) (How do I get to the post office?)

(چگونه به ادارۀ پست بروم؟)  

تاکسی‌گرفتن در آلمان

برای رفت و آمد با تاکسی در آلمان باید یا تماس بگیرید یا به نزدیک‌ترین ایستگاه/ پایانۀ تاکسی بروید. ممکن است فکر کنید که در تمام شهرهای بزرگ می‌توانید در هر خیابانی با یک دست تکان‌دادن تاکسی گیر بیاورید اما در آلمان اینگونه نیست. چرا؟ خب با وجود قیمت بالای بنزین در اروپا، تصور کنید که یک راننده تاکسی اگر بخواهد مدام در خیابان بچرخد چه مقدار باید هزینه کند. بنابراین چند گزینه پیشِ‌روی خود دارید. می‌توانید از فردی در خیابان بپرسید که ایستگاه تاکسی کجاست. یا می‌توانید شماره تلفن نزدیک‌ترین ایستگاه تاکسی به خود را بیابید و تماس بگیرید. اگر در رستوران یا در مکان دیگری هستید، می‌توانید از یکی از کارمندهای آنجا بخواهید که  برای شما تماس بگیرند. و شما جلوی فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و هتل‌های مهم ایستگاه تاکسی را حتماً می‌بینید.

زمانی که اسامی جمع مانند die Souvenirläden (dee zoo-ven-eer-lê-den) (souvenir shops) (مغازه‌های سوغات‌فروشی) در کنار حرف اضافۀ zu قرار می‌گیرند، حرف اضافۀ آن‌ها به den تغییر شکل می‌دهد:

Wie kommen wir zu den Souvenirläden? (vee kom-en veer tsooh deyn zoo-ven-eer-lê-den?) (How do we get to the souvenir shops?)

(چگونه به مغازه‌های سوغات فروشی برویم؟)


 جهت تعین سطح و مشاوره رایگان با اساتید حرفه‌ای آکادمی زبان‌های دید، شما عزیزان می‌توانید همه روزه، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پست های مرتبط