پرسش و پاسخ در زبان فرانسوی - استعمال سوالات و عبارات ندایی (تعجب)

پرسش و پاسخ در زبان فرانسوی - استعمال سوالات و عبارات ندایی (تعجب)

بخش 9

استعمال سوالات و عبارات ندای (تعجب) - پرسش و پاسخ در زبان فرانسوی

در این بخش خواهیم خواند:

- پرسش و پاسخ به سوالات بله-خیر در زبان فرانسه

- عمیق تر درمورد کلمات پرسشی کاوش کردن

- با حروف ندا حرفتان را تاکید کنید

 پرسش ها بخش ضروری ای در ارتباطات محسوب می شوند. برای پاسخ دادن به یک پرسش، توانایی فهم سوال بسیاراهمیت دارد، و به همین میزان هم برای شما مهم است که بتوانید درباره ی چیزی که لازم دارید سوال بپرسید، بویژه اگر در سفر باشید. ("میتونم کیفم رو در کابین هواپیما بگذارم؟"، "سرویش های بهداشتی کجا هستند؟"، "میتوانید به فرانسه صحبت کنید؟")

سوال ها به دو صورت می آیند: سوالات بلی-خیر و سوالاتی که حاوی اطلاعات هستند. این بخش کمکتان میکند تا با چگونگی ساختن سوالی که باید بپرسید آشنا شوید و نیز چگونه با اشتیاق به عبارات ندایی پاسخ دهید.

 

نوشتن و پاسخ دادن به سوالات بله-خیر در زبان فرانسه

برای پاسخ به سوالات بله-خیر گزینه های زیادی نداریم: بله، خیر... و البته پاسخ نفرت انگیز شاید (که فکر میکنم پاسخ عادلانه ای نیست، زیرا شما یا میدانید و یا نمیدانید، یا کاری را میکنید یا نمیکنید، یا هستید یا نیستید!).

در زبان انگلیسی، زمانیکه یک سوال بله-خیر در زمان حال میپرسید، عموما با Do you شروع میکنید و بعد فعل می آید. (برای مثال، Do you have a cat? (آیا شما گربه دارید؟)) زبان فرانسه برای پرسیدن سوال مشابه دو روش عمده دارد:

- در ابتدای یک جمله est-ce que اضافه کنید.

- از وارونه سازی (inversion) استفاده کنید، اما اینکار پیچیده تر است و عموما در حالت نوشتاربرعکس می شود.

در بخش های بعدی درمورد هر کدام ازاین گزینه ها توضیح خواهیم داد.

 

استفاده از est-ce que

میتوانید یک سوال را با شروع یک جمله با est-ce que و پایان دادن آن با یک علامت سوال بسازید. Est-ce que به زبان انگلیسی ترجمه نمیشود، اما معادل آن Do you یا Are you است.

در این قسمت چند مثال آمده است:

عبارت:

Mes amis vont au cinéma.

(دوستان من به سینما میروند.)

سوال: Est-ce que mes amis vont au cinéma?

(دوستان من به سینما میروند؟)

 

عبارت: Je peux sortir.

(من میتوانم بیرون بروم.)

سوال: Est-ce que je peux sortir?

(میتوانم بیرون بروم؟)

 

عبارت: C’est facile

(ان آسان است.)

سوال: Est-ce que c’est facile?

(آسان است؟)

 

بخاطر داشته باشید: اگر est-ce que قبل از فاعلی بیاید که با مصوت آغاز میشود، همانطور که در مثال زیر نشان داده میشود، به est-ce qu’ تغییر می یابد:

Est-ce qu’il pleut?

(هوا بارانیست؟)

تمرین. با استفاده از ساختار est-ce que سوالات زیر را به فرانسه بنویسید. اگر برای ترجمه ی هر واژه ای به کمک نیاز داشتید، از یک دیکشنری فرانسه به انگلیسی/فارسی استفاده کنید. مثال:

آیا به فرانسه حرف میزنید؟

Est-ce que tu parles français?

1. میتوانم بیرون بروم؟

2. دوست داری برقصی (مفرد غیررسمی)؟

3. آیا او به خوبی شنا میکند؟

4. آسان است؟

5. آیا شما (جمع) خسته اید؟

6. شما گربه دارید؟

7. آیا بچه ها به حرف والدینشان گوش میدهند؟

8. امروز هوا سرد است؟

9. آیا او (مونث) بچه دارد؟

10. آیا ما تعطیلاتمان را در اینجا میگذرانیم؟

 

استفاده از وارونگی یا ساختار معکوس (inversion)  در زبان فرانسه

استفاده از وارونه سازی جهت پرسیدن سوالی نیازمند کمی   پیچ و تاب در ترتیب کلماتِ یک عبارت است. ضمیر فاعلی و فعل معکوس میشوند و توسط یک خط تیره از هم جدا میشوند.

بخاطر بسپارید: اینجا فهرستی از ضمایر فاعلی آورده شده که میتوانید در ساختار معکو از آنها استفاده کنید. توجه کنید که je در میان آنها نیست! شما هرگز je و فعل را معکوس نمیکنید (مگر اینکه نویسنده ی ملودرامی متعلق به قرن 19 باشید).

- tu (شما (مفرد غیررسمی))

- il/elle/on (he/she/one) (او مذکر/مونث/کسی)

- nous (ما)

- vous (شما (مفرد رسمی یا جمع رسمی وغیررسمی))

- ils/elles (آنها (مذکر یا ترکیبی از جنس ها/ مونث))

 

و تعدادی از این ضمایر عملا در قالب مثال اینجا آمده اند:

عبارت: Tu veux une glace.

(تو یک بستنی میخواهی.)

سوال همراه با وارونه سازی:

Veux-tu une glace?

(تو بستنی میخوای؟)

 

عبارت: Vous parlez italien.

(شما به زبان ایتالیایی صحبت میکنید.)

سوال همراه با وارونه سازی:

Parlez-vous italien?

(شما به زبان ایتالیایی صحبت میکنید؟)

 

متاسفانه قوانین مربوط به وارونه سازی محدود به اینها نمی شوند. اما نگران نباشید! در قسمت های بعدی، چند تا قوانین اضافه ی اساسی را شرح میدهیم.

با فعل هایی که در سوم شخص به یک مصوت ختم می شوند

بخاطر بسپارید: زمانیکه فاعل های il (او مذکر)، elle (او مونث)، یا on (کسی/یکنفر) را وارونه میکنید ونیز فعلی را که هنگام صرف در زمان حال یا آینده، به مصوت ختم میشود معکوس میکنید، در هنگام تلفظ باید -t- را بین فعل و فاعلی که وارونه شده اضافه کنید. این قانون درمورد سوم شخص مفردِ فعل های -er و سوم شخص مفردِ aller (رفتن) در زمان حال ، و نیز به سوم شخص مفردیکه در زمان آینده ساخته میشود، اعمال میشوند. چند مثال از این ساختارها در اینجا آمده است:

Aime-t-elle la glace?

(آیا او(مونث) بستنی دوست دارد؟)

Parle-t-on anglais ici?

(کسی اینجا هست که انگلیسی صحبت کند؟)

Dinera-t-il avec nous?

(آیا او با ما شام خواهد خورد؟)

 

با یک اسم یا یک نام بعنوان فاعل

نکته: زمانیکه فاعل یک اسم باشد، (مثل la fille ، که به معنای دختر است) یا یک نام (مانند Julie) وارونه سازی انجام نمیشود. این عمل فقط مابین یک ضمیر فاعلی وفعل انجام میگیرد. بدین شکل میتوانید این مشکل را حل کنید: میتوانید ضمیر فاعلی را به جمله اضافه کنید درحالیکه اسم یا نام در ابتدای جمله قرار میگیرد. بدین شکل انجام میشود:

1. اسم فاعلیِ اصلی را در ابتدا بگذارید.

برای مثال، در جمله ی La petite fille veut un vélo (دختر کوچولو یک دوچرخه میخواد)، فقط قسمتِ La petite fille را بگذارید.

2. ضمیر فاعلی ای که مطابق با اسم است را بیابید.

در این مثال، به جای La petite fille از elle (او مونث) استفاده میکنید.

3. بین ضمیر فاعلی و فعل عمل وارونگی را انجام دهید (حتما از خط فاصله استفاده کنید) و علامت سوال را اضافه کنید.

در این مثال، وارونگی به ما veut-elle را میدهد. و سوال شما این است:

La petite fille veut-elle un vélo?

 

اینجا مثال های بیشتری هستند، که بعضی هایشان شامل -t- اضافه هستند که در قسمت قبل راجع به آن حرف زدیم:

عبارت: Marie joue du violon.

(مری ویولون می زند.)

سوال همراه با ساختار معکوس:

Marie joue-t-elle du violon?

(آیا مری ویولون میزند؟)

 

عبارت: Ce fruit est bon.

(این میوه خوب است.)

سوال با ساختار معکوس:

Ce fruit est-il bon?

(این میوه خوب است؟)

 

عبارت: Le match finira tard

(مسابقه دیر تمام خواهد شد.)

سوال با ساختر معکوس:

Le match finira-t-il tard?

(مسابقه دیر تمام تمام خواهد شد؟)

 

تمرین. ساختار معکوس را به جملات زیر اعمال کنید تا سوال بسازید. حتما هرجا که نیاز بود -t- اضافه کنید و نیز اگر سوال ضمیر فعلی ندارد، یکی اضافه کنید.

11. Tu as un chat.

12. Vous parlez espagnol.

13. Le petit garçon prend un bonbon.

14. Paul sort ce soir.

15. Vos amis dîneront avec vous.

16. Nous pouvons jouer ensemble.

17. Ta soeur joue du piano.

18. Elles invitent souvent leurs amies.

19. Le témoin parle de l’accident.

20. On déjeune ensemble aujourd’hui.

 

در زمان مرکب گذشته

نکته: زمان مرکب با در کنار هم گذاشتن شکل سوم فعل و شکل صرفیِ یکی از دو کمک فعل ساخته میشود:  être (to be) یا avoir (داشتن). این مثالی از زمان مرکب است که با avoir درزمان حال کامل آمده است composé) (passé:

Nous avons regardé la télé hier soir.

(ما دیشب تلویزیون تماشا کردیم.)

این مثالیست که برای ساختن passé composé از être استفاده میکند:

Tu es rentré très tard.

(تو خیلی دیر به خانه آمدی.)

در passé composé و تمام زمانهای مرکبی که با یک فعل کمکی + شکل سوم فعل ساخته شدند، ساختار معکوس یکسان است. شما فعل صرفی و فاعل را معکوس میکنید. در این حالت، فعل صرف شده یا être یا avoir است. شکل سوم فعل را به حال خود بگذارید!

اگر این راهکارهای آسان را دنبال کنید، اینکار را به درستی انجام خواهید داد.

1. فعل کمکی را بیابید (نگران شکل سوم نباشید).

در شکل صرفی، فعل کمکی être (to be) (بودن) است یا avoir (داشتن). برای مثال، در جمله ی Ils ont bu du café (آنها قهوه نوشیدند) ، ont فعل صرف شده ی کمکی است.

2. فعل صرفی کمکی را با فاعل تغییر دهید و یک خط فاصله بین آنها بگذارید، همچنان شکل سوم را دست نخورده باقی بگذارید. به یادداشته باشید زمانیکه فعل با یک مصوت ختم میشود و قبل از   il, elle, یا  onمی آِید، یک -t- اضافه کنید.

در این مثال، ontفعل صرفی ، و ils فاعل است، بنابراین آنها را مانند این معکوس میکنید: ont-ils.

3. به جای اینکه جمله را با ترتیب اصلی کلمات بیاورید، آن را همراه با ساختار معکوس از نو بسازید.

در این مثال، سوال به شکل Ont-ils bu du café? (آیا آنها قهوه نوشیدند؟) می آید.

 

مثال های بیشتر را ببینید:

As-tu acheté un livre?

(تو کتابی خریدی؟)

A-t-elle parlé avec le prof?

(او (مونث)با معلم حرف زد؟)

Paul a-t-il dermi jusqu’à midi?

(پاول تا ظهر خوابید؟)

Jules et Jim sont-ils arrivés en retard?

(آیا جول و جیم دیر رسیدند؟)

تمرین. برای ساختن سوالات به شکل passé composé ، در جملات زیر ساختار معکوس را اعمال کنید. درصورت نیاز حتما -t- را اضافه کنید و اگر سوال ضمیر فاعلی نداشت، ضمیر فاعلی اضافه کنید. 

21. Jules et Jim ont dormi jusqu’à midi.

22. Elle est arrivée en retard.

23. Nous avons fini le travail.

24. Vous avez parlé avec le prof.

25. Tu as pris le bus.

پست های مرتبط