نگاهی بر ضمایر ملکی در زبان آلمانی

نگاهی بر ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر ملکی در زبان آلمانی - آموزش خودخوان گرامر زبان آلمانی

در مقالات گذشته شاهد مکالماتی بوده‌اید که در آن‌ها از ضمایر ملکی مانند

mein (mayn), unser (oon-zer) و Ihr (eer)

استفاده شده بود. این ضمایر ملکی در زبان آلمانی برای نشان‌دادن مالکیت چیزی یا کسی توسط شخصی به‌کار می‌روند. پایان این ضمایر بستگی به جنس، مورد (فاعلی،مفعولی) و مفرد و جمع‌بودن چیزی است که به مالکیت شخصی درمی‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید:

Hier ist meine Visitenkarte. (heer ist mayn-e vi-zeet-en-kâr-te.) (Here is my business card.)(این کارت کاری من است.)

کلمۀ Visitenkarte (vi-zeet-en-kâr-te) مؤنث است. و ضمیر ملکی برای اول شخص مفرد مؤنث  meine است.

 

شکل ابتدایی ضمایر ملکی مذکر و خنثی در زبان آلمانی در حالت نامیناتیو (فاعلی) در زیر نشان داده شده‌اند :

- mein (mayn) (my)(مال من)

- dein (dayn) (your; singular, informal)(مال تو، مفرد وغیررسمی)

- Ihr (eer) (your; singular, formal)(مال شما، مفرد و رسمی)

- sein, ihr, sein (zayn, eer, zayn) (his, her, its)

(مال او(مذکر)، مال او(مونث)، مال آن(شیئ یا حیوان))

- unser (oon-zer) (our)(مال ما)

- euer (oy-er) (your; plural, informal)(مال شما، جمع و غیررسمی)

- Ihr (eer) (your; plural, formal)(مال شما، جمع و رسمی)

- ihr (eer) (their)(مال آن‌ها)

 

جدول زیر تمام شکل‌های mein (mayn) (مال من) را برای تمام جنس‌ها و حالت‌های مختلف نشان داده است. (دیگر ضمایر ملکی، پایانی مشابه دارند.)

 

جنس

نامیناتیو (فاعلی)

مالکیت (genitive)

داتیو (مفعول غیرمستقیم)

آکویزاتیو (مفعول مستقیم)

مذکر

mein

meines

meinem

meinen

مونث

meine

meiner

meiner

meine

خنثی

mein

meines

meinem

Mein