preloader
نکات اولیه یادگیری زبان آلمانی

نکات اولیه یادگیری زبان آلمانی | قسمت اول: دست‌گرمی

 برای یادگیری باید از یک نقطه‌ای شروع کنید، اما ما شرط میبندیم که شما بیش از چیزی که فکر می‌کنید زبان آلمانی می‌دانید. سعی کرده‌ایم درس‌ها را در وب‌سایت این آکادمی برایتان سرگرم‌کننده طراحی کنیم. دیگر فصل‌ها به شما در یادگیری واژگان و اصطلاحاتی که برای استفاده روزانه نیاز دارید مثل سلام و خداحافظی، اعداد، زمان، اندازه‌گیری‌ها (شباهت و تفاوت‌ها) و یا صحبت‌کردن دربارۀ خانواده، کمک می‌کنند.

Jetzt geht’s los! (yêtst geyts lohs!) (Here we go!) (!بزن بریم)

فصل اول نکات آموزش زبان آلمانی

شما از پیش مقداری آلمانی می‌دانید.

در این فصل

 • مقدار دانسته‌های شما از زبان آلمانی شناسایی می‌شود
 • شناسایی واژگانی که از چیزی که به‌نظر می‌رسند متفاوت‌تر هستند
 • استفاده از اصطلاحات آلمانی

بهترین راه برای یادگیری زبان جدید شیرجه زدن در آن است! در این فصل شما یادگیری آلمانی را با بررسی آن مقداری که از پیش می‌دانید شروع می‌کنید. همچنین با معروف‌ترین و پرکاربردترین اصطلاحات زبان آلمانی روبه‌رو شده و یاد می‌گیرید که چگونه از پس کلماتی که ممکن در ظاهر در دو زبان متفاوت، یکسان باشند اما معانی متفاوتی دارند بربیایید. (false friends)


آن مقدار از زبان آلمانی که ممکن است بدانید

از آنجایی‌که زبان آلمانی و انگلیسی هر دو متعلق به خانواده‌های زبانی آلمانی هستند، کلمات مشابه یا حتی یکسان بین این دو زبان وجود دارد. کلماتی که از یک ریشه هستند، کلمات “هم‌ریشه” نام دارند. دیگر کلماتی که در بین هر دو زبان انگلیسی و آلمانی مشترک هستند بر پایۀ  کلمات لاتین هستند که انگلیسی‌زبان ها با آن‌ها آشنا هستند. تعدادی زیادی از این کلمات معادل مستقیم در زبان آلمانی دارند؛ برای مثال اسم‌هایی که با “tion” پایان می‌بابند.


بهترین واژگان هم‌ریشه ( به گفتۀ دیگر Friendly allies)

کلمات پیشِرو شکل نوشتاری و معانی یکسانی در هر دو زبان آلمانی و انگلیسی دارند. تنها تفاوت آن‌ها تلفظ‌هایشان است که در پرانتز نشان داده شده‌اند؛ به‌علاوه اینکه در زبان آلمانی اسامی همیشه با حروف بزرگ نوشته می‌شوند. همچنین اسامی در زبان آلمانی یکی از سه جنس را دارا هستند که در لیست زیر مقابل هر کلمه با آن‌ها مواجه می‌شوید:

(der (masculine مذکر

(die (feminine مونث

(das (neuter خنثی، بدون جنس

 در مثال‌های معدودی، تلفظ آلمانی و انگلیسی کلمات یکسان است که در این صورت عبارت “as in English” را مشاهده خواهید کرد.

نکات اولیه یادگیری زبان آلمانی

کلمات تقریباً هم‌ریشه (به گفتۀ دیگر Kissing cousins)

برخی کلمات، مانند کلماتی که در جدول 1-1  می‌بینید، تقریباً تلفظ یکسانی در هر دو زبان آلمانی و انگلیسی دارند و معانی آن‌ها نیز یکسان است. برخی از قواعد تلفظ آلمانی شامل:

 • C در انگلیسی همان k در اغلب کلمات آلمانی است. نکات اولیه یادگیری زبان آلمانی
 • ou در کلمات انگلیسی همچون house یا mouse اغلب معادل au در کلمات آلمانی است.
 • بسیاری از صفات زبان انگلیسی که با ic یا ical پایان می‌یابند در آلمانی به isch ختم می‌شوند.
 • برخی از صفات انگلیسی که با y پایان می‌یابند در آلمانی با ig تلفظ می‌شوند.
 • پایان برخی از اسامی که در انگلیسی با y بوده در آلمانی با ie است.

 

نکات اولیه یادگیری زبان آلمانی - 2

نکات یادگیری زبان آلمانی

آموزش و یادگیری زبان آلمانی

 

کلمات متفاوت (به گفتۀ دیگر false friends)

مانند دیگر زبان‌ها، آلمانی نیز دارای کلماتی است که در ظاهر ممکن است شباهت زیادی به برخی کلمات انگلیسی داشته باشند اما معانی آن‌ها کاملاً متفاوت است. با مطالعۀ  لیست پیشِ‌رو متوجه خواهید شد که چرا باید بادقت کلمات جدید آلمانی را مطالعه کنید. به‌خصوص که اگر مشابه کلمات انگلیسی باشند، تا مطمئن شوید که معانی‌شان در انگلیسی چیست.

 • کلمۀ (after (ahf-ter: اگر می‌خواهید که هنگام صحبت‌کردن به آلمانی خجالت‌زده نشوید، معنای این کلمه را به‌خاطر بسپارید. معنای آلمانی کلمه “مقعد” است نه “پس از.” معادل آلمانی برای after (پس از) کلمۀ (nach (nahH یا (nachdem (nahH-deym است.
 • کلمۀ (âk-tooh-êl) (aktuell): این کلمۀ آلمانی به‌معنای “به‌روز” است نه واقعی (actual). معادل آلمانی برای کلمۀ actual انگلیسی، (tatsächlich (tât-sêH-liH است. نکات اولیه یادگیری زبان آلمانی
 • کلمۀ (also (âl-zoh: این کلمه در انگلیسی به معنای “همچنین” است، اما در آلمانی به معنای بنابراین است. معادل آلمانی کلمۀ also (همچنین) کلمۀ *(auch (ouH است.
 • کلمۀ : bâlt) bald) این کلمه در آلمانی به معنای زود (soon) است اما در انگلیسی در توصیف شخصی به‌کار می‌رود که مو ندارد (طاس). معادل آلمانی کلمۀ bald کلمۀ (kahl (kahl یا glatzköpfig (glâts)-kerpf-iH) است.
 • کلمه (bekommen (be-kom-en: به‌خاطرسپردن معنای این فعل بسیار مهم است. این فعل آلمانی بهمعنای “به‌دست اوردن” است، نه به‌معنای “شدن” (become). معادل آلمانی فعل “شدن” (become)، فعل (werden (vêr-den است.
 • کلمه  (boot (boht: این کلمه در آلمانی به‌معنای قایق است. معادل آلمانی کلمه  boot (چکمه) (Stiefel (shteef-el.
 • کلمه  (brav (brahf: این کلمه به‌معنای خوش رفتار است نه شجاع. معادل آلمانی کلمه  شجاع (brave)، tapfer (tâp-fer) است.
 • کلمه  (Brief (breef: این کلمه یک اسم است و در آلمانی به معنای “نامه” است نه خلاصه. معادل آلمانی صفت خلاصه (brief)، kurz (koorts) است.
 • کلمه (Chef (shêf: این کلمه در آلمانی به‌معنای مافوق یا شخصی است که از او دستور می‌گیرید نه آشپز. معادل آلمانی کلمه سرآشپز (chef)، Küchenchef (kueH-ên-shêf) یا (Chefkoch (shêf-koH است. آشپز معمولی هم در آلمانی (Koch (koH نامیده می شود.
 • کلمه (eventuell (ey-vên-tooh-êl: این کلمه آلمانی به‌معنای “احتمالی” یا “احتمالا” است نه به‌معنای “در نهایت” (eventually). معادل آلمانی کلمه “در نهایت” (schließlich (shlees-liH است.
 • کلمه (fast (fâst: این صفت در آلمانی به‌معنای “تقریباً” است نه سریع (fast). معادل آلمانی صفت سریع (fast)، schnell (shnêl) یا rasch râsh است. 
 • کلمه (Genial :(gê-nee-ahl این صفت در آلمانی به‌معنای نابغه است و هیچ ارتباطی با کلمه genial  انگلیسی ندارد. معادل آلمانی کلمه خوش‌مشرب (genial)، heiter (hay-ter) است.
 • کلمه (Gift (as in English: معنای آلمانی این کلمه به‌معنای “سم” یا “زهر” است. بنابراین اگر می‌خواهید معادل آلمانی کلمه هدیه (gift) را به‌کار ببرید باید از کلمه (Geschenk (gê-shênk استفاده کنید.
 • کلمه (Kind (kint: این کلمه آلمانی به‌معنای “کودک” است و هیچ ارتباطی با کلمه kind در زبان انگلیسی ندارد. معادل آلمانی کلمه (kind، nett (nêt یا liebenswürdig (lee-bens-vuerd-iH) in German است.
 • کلمه (Komfort (kom-fohr: این کلمه آلمانی به‌معنای “راحتی” است نه آرامش‌دادن. معادل آلمانی فعل comfort، فعل (trösten (trers-ten است. 
 • کلمه (kurios (koohr-ee-ohs: این کلمه در آلمانی به‌معنای “عجیب” است نه کنجکاو. معادل آلمانی کلمه کنجکاو (curious)، neugierig (noy-geer-iH) است.
 • کلمه (Mist (as in English: این کلمه آلمانی به‌معنای سرگین (فضله حیوانات) است نه “مه” انگلیسی. معادل آلمانی کلمه “مه” (mist)، Nebel (ney-bel) یا (Dunst (doonst است. نکات اولیه 
 • کلمه (Most (most: این کلمه  آلمانی به‌معنای آبمیوه تخمیر نشده و در مناطق جنوبی آلمان به‌معنای شراب میوۀ تازه است. معادل آلمانی کلمه (most، das meiste (dâs mays-te است؛ برای مثال:

(die meisten Leute) (die mays-ten loy-te) (most people) (اکثر مردم)

 • کلمه (ordinär (or-di-nair این کلمه آلمانی به‌معنای وقیح است تا عادی. معادل آلمانی صفت “عادی” (ordinary)، normal (nor-mahl) یا (gewöhnlich (ge-vern-liH است.
 • کلمه (pathetisch :(pâ-tey-tish این کلمه آلمانی به‌معنای شدیداً احساساتی است نه رقت‌انگیز (pathetic). معادل آلمانی کلمه  (pathetic، jämmerlich (yêm-er-liH یا  (armselig (ârm-zey-liH است.
 • کلمه (plump (ploomp: این کلمه آلمانی به‌معنای “بی‌دست و پا” است نه گرد. معادل آلمانی کلمه  (roundish، rundlich (roont-liH است.
 • کلمه(Präservativ (prê-zêr-vah-teef: برای جلوگیری از خجالت‌زده شدن در جمع آلمانی‌زبان‌ها باید بدانید که این کلمه در آلمانی به‌معنای condom است. معادل آلمانی کلمهpreservative  Konservierungsmittel kon-sêr-yeer-oongs-mit-el است. نکات اولیه یادگیری زبان آلمانی
 • کلمه (Provision (proh-vi-zee-ohn: این کلمه آلمانی به‌معنای “کمیسیون” است نه تدارکات (provision). معادل آلمانی کلمه (provision، Vorsorge (fohr-zor-ge یا Versorgung است.
 • کلمه (See (zey: این کلمه آلمانی به‌معنای برکه یا دریا است. معادل آلمانی فعل دیدن see، sehen zey-en است.
 • کلمه (sensibel (zen-zee-bel: این کلمه آلمانی به‌معنای حساس است تا معقول. معادل آلمانی کلمه (sensible، vernünftig (fêr-nuenf-tiH است.
 • کلمۀ (sympathisch (zerm-pah-tish: این کلمۀ آلمانی به‌معنای دوست‌داشتنی است نه همدرد. معادل آلمانی کلمۀ هم‌درد، (mitfühlend (mit-fuel-ent است.

لینک های مرتبط:

بهترین کتاب ها برای یادگیری زبان آلمانی

بهترین انیمیشن ها برای یادگیری زبان آلمانی

دانلود کتاب گرامر آلمانی

لینک آموزش زبان آلمانی

 


آموزش زبان آلمانی / آموزش زبان آلمانی در غرب تهران / آموزشگاه زبان آلمانی / استاد زبان آلمانی / تدریس خصوصی زبان آلمانی / کلاس ها و دوره های زبان آلمانی / کلاس ها و دوره های خصوصی زبان آلمانی / دوره های فشرده زبان آلمانی / دوره ها و کلاس های آنلاین زبان آلمانی / یادگیری زبان آلمانی از طریق فیلم / کلاس گرامر زبان آلمانی / نکات مهم یادگیری زبان آلمانی / یادگیری خودخوان زبان آلمانی / یادگیری گرامر زبان آلمانی به صورت خود خوان / دانلود رایگان کتاب های زبان آلمانی / دوره های مجازی آلمانی / برگزاری دوره های زبان آلمانی / بهترین کلاس زبان آلمانی / بهترین موسسه آلمانی مجازی / کلاس مجازی زبان / بهترین موسسه زبان مجازی / کلاس غیر حضوری آلمانی / غیر حضوری کلاس آلمانی / آموزش غیر حضوری آلمانی / غیر حضوری آموزش آلمانی / تدریس غیر حضوری آلمانی / دوره های آلمانی / دوره آلمانی / کلاس آلمانی / کلاس خصوصی آلمانی / برگزاری دوره های آلمانی به صورت غیر حضوری / بهترین کلاس آلمانی به صورت غیر حضوری / بهترین موسسه آلمانی به صورت غیر حضوری / دوره های آلمانی / دوره آلمانی / کلاس آلمانی / کلاس خصوصی آلمانی /
Scroll to Top