ضمایر فاعلی در زبان فرانسه

ضمایر فاعلی در زبان فرانسه

ضمایر فاعلی در زبان فرانسه

ضمایر فاعلی در زبان فرانسه به‌جای اسم‌ها می‌آیند و از تکرار بیهوده هنگام خواندن و نوشتن جلوگیری می‌کنند. در  گرامر زبان فرانسه، ضمایر با توجه به نقشی که در جمله دارند تغییر پیدا می‌کنند. خوشبختانه در این مرحله نیازی نیست که نگران این قوانین باشید. در عوض، در این بخش بر ضمایر فاعلی در زبان فرانسه تاکید شده است. (دربارۀ انواع دیگر ضمایر در مقالات بعدی صحبت خواهیم کرد.)
در یک جمله، فاعل  کنندۀ عمل است. در جملۀ «امیر فوتبال بازی می‌کند.» امیر فاعل است. می‌توانید امیر را با ضمیر "او" جایگزین کنید: «او فوتبال بازی می‌کند.» در اینجا ضمیر "او" فاعل است. در اینجا ضمایر فاعلی در زبان فرانسه به‌همراه ترجمۀ انگلیسی و فارسی را برایتان آورده‌ایم:

مفرد جمع
Je (zhuh) (I) (من) nous (nooh) (we) (ما)
tu (tew) (you) (تو) vous (vooh) (you) (شماها)
Il/elle/on (eel,ehl/ohN)(او مذکر/او مونث/ آن، یک) ils/ells (eel/ehl) (they) (آن‌ها)

 

ضمایر فاعلی در زبان فرانسوی

بررسی دقیق ضمیر “je”

برخلاف ضمیر اول شخص I در انگلیسی، ضمیر je در فرانسوی با حروف بزرگ نوشته نمی‌شود مگر اینکه در ابتدای جمله بیاید. همچنین اگر فعلی که بعد از je می‌آید با یک مصوت یا h بی‌صدا شروع شود، -e حذف می‌شود و اپوستروف () اضافه می‌شود. اما چنین اتفاقی برای دیگر ضمایر فاعلی در زبان فرانسه نمی‌افتد. برای مثال:

J’aime le français. (zhehm luh frahN-seh.) (I like French.)

(من زبان فرانسوی را دوست دارم.)

 

دربارۀ “il”، “elle”، “ils” و “elles”

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، اسم‌ها در زبان فرانسه یا مونث هستند یا مذکر. این درخصوص ضمایر فرانسه نیز صدق می‌کند. بنابراین، il نه‌تنها به فرد مذکری اشاره می‌کند، بلکه به مفعول مفرد مذکر به‌معنای «آن» (it) اشاره می‌کند. برای مثال:
 il siffle (eel see-fluh) می‌تواند هم ‌معنای «او (مفرد مذکر) دارد سوت می‌زند،» و هم «آن دارد سوت می‌زند» معنی بدهد که بستگی به پیش‌زمینه و معنای جمله دارد. همین موضوع درخصوص ضمیر elle صدق می‌کند. Elle est belle (ehl eh behl) هم به‌معنای «او (مفرد مونث) زیباست.»  و هم به معنای «آن زیباست» می‌شود. اما جمع مذکر ils  و جمع مونث elles تنها یک معنا دارند و به معنی «آن‌ها» می‌باشد.

 

ضمیر "تو" و "شما" به فرانسوی: tu/vous

هر دو ضمیر tu و vous معادل you در انگلیسی هستند، اما باید مهم‌ترین تفاوت این دو ضمیر فرانسوی را بدانید. Tu همیشه مفرد است اما vous می‌تواند هم مفرد باشد هم جمع.
با اینکه vous می‌تواند هم مفرد و هم جمع باشد اما حتی زمانی که به یک شخص اشاره می‌کند، به‌صورت جمع صرف می‌شود. بنابراین در سلام و احوال پرسی‌های خود از vous استفاده کنید و فعل را به‌جز سه مورد افعال بی‌قاعده با –ez پایان دهید؛ چه مفرد باشد چه جمع.
چگونگی مخاطب قراردادن افراد در فرانسه بستگی به نزدیکی شما به آن افراد دارد. اگر آن فرد یکی از اعضای خانواده، دوست یا کودک باشد از ضمیر tu که لحنی غیررسمی دارد استفاده کنید. اما در برخی از موقعیت‌ها باید از ضمیر مودبانه‌تر و رسمی‌تری مانندvous  استفاده کنید، برای مثال زمانی که:

  • شخصی را برای اولین بار ملاقات می‌کنید (به استثنای کودک‌ها)

  • با بزرگ‌تر از خود صحبت می‌کنید

  • زمانی که با فردی که جایگاهی خاص  دارد مانند معلم یا استاد صحبت می‌کنید

  • زمانی که به دو یا بیش از دو نفر اشاره می‌کنید

در فرانسه، استفاده از tu برای مخاطب قراردادن افراد غریبه یا آشناهای جدید عجیب و غریب و در برخی مواقع توهین آمیز است. هرچند زمانی که به کبک بروید متوجه خواهید شد کهtu  اکثر اوقات به‌راحتی استفاده می‌شود.

موارد استفادۀ ضمیر “on”

موارد استفادۀ on بسیار متنوع است و معانی مختلفی دارد: شخصی، ما، آن‌ها و مردم. برای مثال جملۀ On parle français au Québec (ohN pahrl frahN-seh oh key-behk) می‌تواند به‌معنای «شخصی در کبک فرانسوی صحبت می‌کند» و هم می‌تواند به‌معنای «ما/آن‌ها/ مردم در کبک فرانسوی صحبت می‌کنند.» باشد.

ضمیر on همچنین می‌تواند زمانی که می‌خواهید چیزی را بدون گفتن منبع آن بیان کنید مورد استفاده قرار گیرد:

On m’a dit qu’on vous a renvoyé. (ohN mah dee kohN vooh-zah rahN-vwah-ey.) (Someone told me that you got fired.)

(شخصی (یکی) به من گفت که اخراج شدی.)

ضمیر بسیار مفیدی است، نه؟ به‌خاطر داشته باشید که ضمیر on چه به فاعل مفرد اشاره کند چه جمع، صرف آن به‌صورت سوم شخص مفرد است.


شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کلاس‌های زبان فرانسوی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پست های مرتبط