زمان در زبان آلمانی

زمان در زبان آلمانی

بیان زمان در زبان آلمانی | زمان های مختلف به ساعت و روز در زبان آلمانی چگونه پرسیده می شود؟

در این مقاله یاد می‌گیرید که چگونه زمان و روزهای هفته را بیان کنید و بر تقویم و ماه‌ها تسلط پیدا کنید.

مغازۀ شما تا چه ساعتی باز است؟ چه‌موقع به آگربورگ مهاجرت کردید؟  دانستن چگونگی پرسش این سوالات به زبان آلمانی، طی کردن نصف راه یادگیری این زبان است و دانستن پاسخ‌ها شما را به یک حرفه‌ای تبدیل می‌کند. در این فصل سرعت استفادۀ شما از زمان و تاریخ به زبان آلمانی بالا می‌رود.

آلمانی‌ها دو روش برای بیان زمان دارند: یکی استفاده از اعداد 12-1 روی یک ساعت استاندارد و دیگری استفاده از فرمت 24 ساعته است. در مکالمات عادی از سیستم 12 ساعته و زمانی که می‌خواهند جلوی اشتباه را بگیرند از سیستم 24 ساعته استفاده می‌کنند. آلمانی‌ها از سیستم a.m، p.m انگلیسی‌ها استفاده نمی‌کنند.

 

پرسیدن ساعت به زبان آلمانی

امروزه اکثر مردم دستگاهی در کنار خود برای دیدن زمان دارند. اما باید دو عبارت را در این خصوص بدانید. با دانستن این عبارات حتی زمانی که ساعت یا گوشی به همراه ندارید می‌توانید ساعت را بپرسید :

Wie viel Uhr ist es? (vee feel oohr ist ês?) (What time is it?)(ساعت چند است؟)

Wie spät ist es? (vee shpait ist ês?) (What time is it?)(ساعت چند است؟)

 

زمانی که برای پرسیدن ساعت به کسی نزدیک می‌شوید، برای اینکه مودب به‌نظر برسید عبارت

Entschuldigen Sie, bitte (êntshool-di-gen zee, bi-te) (Excuse me, please)

 را به ابتدای جمله اضافه کنید.

 

بیان زمان با سیستم 12 ساعته در زبان آلمانی

بیشتر آلمانی‌ها از فرمت 12 ساعته برای مکالمه‌های عادی خود استفاده می‌کنند. شما با این سیستم آشنایی دارید. از اعداد 1 تا 12 روی ساعت استفاده می‌کنید. اما آلمانی‌ها از a.m و p.m استفاده نمی‌کنند بنابراین برای جلوگیری از خطا و اشتباه در مواقع لازم از فرمت 24 ساعته استفاده می‌کنند.

 

گفتگو درخصوص ساعت مشخص به زبان آلمانی چگونه است؟

اگر قصد دارید ساعت مشخصی را اعلام کنید (برای مثال ساعت سه یا هشت)، به‌ آسانی بگویید:

Es ist . . . Uhr. (ês ist . . . oohr.) (It’s . . . o’clock.)

البته باید عدد ساعت موردنظر خود را پیش از کلمۀ Uhr بیان کنید.

 

درخصوص قبل و بعد از یک ساعت مشخص به زبان آلمانی چگونه صحبت کنید؟

بیان ساعت سه و ربع، ده دقیقه به هشت یا یازده‌ونیم مقداری پیچیده‌تر است، اما فقط باید سه اصطلاح کلیدی را یاد بگیرید.
در زبان آلمانی برای بیان ربع ساعت از Viertel (feer-tel) (quarter) (ربع) بعلاوۀ nach (nâH) (past/after) (سپری‌شده، گذشته) یا vor (fohr) (to/before) (مانده به) به‌علاوه زمان موردنظر خود استفاده می‌کنید، برای مثال:

Es ist Viertel nach. . . . (ês ist feer-tel nâH. . . .) (It’s quarter past. . . .)

(یک ربع از.... گذشته)

Es ist Viertel vor. . . . (ês ist feer-tel fohr. . . .) (It’s quarter to. . . .)

(یک ربع مانده به....)

 

بیان نیم ساعت مانند مثال بالا خیلی ساده نیست. در زبان آلمانی کلمۀ halb (hâlp) (half) (نیم) بیان‌کنندۀ نیم ساعت پیش رو است نه نیم ساعت گذشته. پیش از بیان نیم ساعت پیش رو از عبارت

(It’s half an hour before. . . .)

Es ist halb. . . . (ês ist hâlp. . . .)

(نیم ساعت مانده به...) استفاده می‌کنید. برای مثال زمانی که ساعت 4:30 را نشان  می‌دهد شما باید بگویید:

Es ist halb fünf. (ês ist hâlp fuenf.) (It’s half an hour before 5:00.)

(نیم ساعت مانده به پنج)

 

دقایقی قبل و بعد از ساعت مشخص در زبان آلمانی

زمانی که می‌خواهید دقایقی قبل و بعد از ساعت مورد نظر خود را بیان کنید از nach (nâH) (past/after) (سپری شده، گذشته) یا از  vor (fohr) (to/before) (مانده به) استفاده می‌کنید. برای مثال:

Es ist fünf Minuten vor zwölf. (ês ist fuenf mi-nooh-ten fohr tsverlf.) (It’s five minutes to twelve.)

(پنج دقیقه مانده به 12)

 

Es ist zwanzig Minuten nach sechs. (ês ist tsvân-tsiH mi-nooh-ten nâH zêks.) (It’s twenty minutes past six.)

(بیست دقیقه از 6 گذشته است/ ساعت 6و بیست دقیقه است.)

 

استفاده از سیستم 24 ساعته در زبان آلمانی

سیستم 24 ساعته بیان ساعت همانند سیستم a.m, p.m است و از خطا و اشتباه جلوگیری می‌کند. این دلیل اصلی استفاده بانک‌ها، مغازه ها، فرودگاه ها، تئاترها، موزه‌ها، سینماها و ... از سیستم 24 ساعته است. عملکرد این سیستم بدین گونه است: بعد از ساعت 12 ظهر از اعداد 13، 14 و ... برای بیان ساعت استفاده می‌کنید تا به عدد 24 یا  Mitternacht (mit-er-nâHt) (midnight) (نیمه‌شب) برسید که  به‌عنوان ساعت صفر نیز بیان می‌شود

null Uhr (nool oohr) (literally: zero hour).

در سیستم 24 ساعته برای بیان ساعت از عبارات "یک ربع مانده/گذشته" یا نیم‌ساعت استفاده نمی‌کنید. هر چند دقیقه از ساعت گذشته باشد یا به ساعت بعد مانده باشد را با عدد خود بیان می‌کنید. برای مثال:

Es ist 15 Uhr dreißig. (ês ist fuenf-tseyn oohr dray-siH.) (It’s fifteen hours and thirty.)

(ساعت پانزده و سی دقیقه است) معادل با 3:30 دقیقه بعد از ظهر.

Es ist 21 Uhr fünfzehn. (ês ist ayn-oont-tsvân-tsiH oohr fuenf-tseyn.) (It’s twenty one hours and fifteen.)

(ساعت بیست و یک و پانزده دقیقه است) معادل با 9:15 شب.

Es ist 22 Uhr vierundvierzig. (ês ist tsvay-oont-tsvân-tsiH oohr feer-oontfeer-tsiH.) (It’s twenty two hours and forty-four.)

(ساعت بیست و دو و چهل و چهار دقیقه است.) درست فهمیدید. 10:44 شب

Es ist null Uhr siebenundreißig. (ês ist nool oohr zee-ben-oont-dray-siH.) (It’s zero hours and thirty-seven.)

(ساعت سی و هفت دقیقه است) یعنی 37 دقیقه از نیمه شب گذشته است. 12:37.

 

زمان‌های مختلف روز و تقویم به زبان آلمانی

زمانی که می‌خواهید بخشی از روز مانند صبح با بعد از ظهر را در آلمانی توصیف کنید گزینه‌های مختلفی پیشِ‌رو دارید. هرچند می‌توانید لیست پیشِ‌رو را درنظر بگیرید. اما هر شخصی نظر متفاوتی دربارۀ اینکه بعد از ظهر چه زمانی است و صبح از چه ساعت تا چه ساعتی است دارد.

  • der Morgen (dêr mor-gen) (morning; 4:00 a.m. to noon) (صبح؛ از4 صبح تا ظهر)
  • der Vormittag (dêr fohr-mi-tahk) (morning; 9:00 a.m. to noon)(صبح؛ از 9 صبح تا ظهر)
  • der Mittag (dêr mi-tahk) (noon; 12 noon to 2:00 p.m.)(ظهر؛ از 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر)
  • der Nachmitag (dêr nâH-mi-tahk) (afternoon; 2:00 p.m. to 6:00 p.m.)(بعد از ظهر؛ از دو بعد از ظهر تا ساعت شش)
  • der Abend (dêr ah-bent) (evening; 6:00 p.m. to 12:00 a.m.)(غروب؛ 6 بعد از ظهر تا 12 شب)
  • die Nacht (dee nâHt) (tonight; 12:00 a.m. to 4:00 a.m.)(شب؛ 12 شب تا 4 بعد از ظهر)

 


آموزش اعداد و شمارش در زبان آلمانی

اندازه گیری و بیان کمیت و وزن در زبان آلمانی