درباره لیسنینگ آیلتس (IELTS Listening Module)

درباره لیسنینگ آیلتس (IELTS Listening Module)

بخش مهارت لیسنینگ آیلتس - IELTS Listening

لیسنینگ آیلتس به چهار بخش تقسیم می‌شود. روی هم رفته چهل سوال در این بخش وجود دارد. بخش listening تقریباً سی دقیقه طول می‌کشد. در طول آزمون، قبل از اینکه صوت listening را گوش دهید مدت زمانی برای خواندن سوالات به شما داده می‌شود. زمانی که دارید صوت را گوش می‌دهید پاسخ هایتان را باید در دفترچه آزمون وارد کنید.
چون صوت درحال ادامه یافتن است، برای پاسخ‌دادن به سوالی که نیاز به فکرکردن بیشتری درباره آن دارید توقف نکنید. در پایان هر قسمت لیسنینگ آیلتس به شما سی ثانیه برای بررسی‌کردن پاسخ‌هایتان داده می‌شود. شما همچنین 10 دقیقه اضافه برای منتقل‌کردن پاسخ‌هایتان از دفترچه آزمون به برگه پاسخنامه دارید. اگر پاسخ‌هایتان را به پاسخنامه انتقال ندهید، حساب نمی‌شوند.
 

انواع سوالات در بخش مهارت لیسنینگ آیلتس

 • سوالات پاسخ کوتاه
 • کامل‌کردن نمودار گردشی
 • کامل‌کردن جمله نمودارهای هندسی
 • سوالات چهارگزینه ای
 • جدول‌ها
 • کامل‌کردن چارت
 • دسته‌بندی‌کردن
 • تطبیق‌دادن
 • یادداشت‌کردن
 • برگزیدن از لیست
 • خلاصه‌کردن
 • طبقه بندی‌کردن
 • دیاگرام‌ها
 • طرح ریزی کردن
 • و نقشه ها

 

نکات بخش مهارت لیسنینگ آیلتس

 1. انواع مختلف سوالات لیسنینگ آیلتس را مطالعه کنید. برای هر چیزی که سوال ممکن است از شما بخواهد آماده باشید؛ برای کامل‌کردن یک جمله، انتخاب‌کردن کلمات، طبقه‌بندی و غیره.
 2. اگر برای خواندن سوالات دیگر زمان داشتید آنها را خوانده و پاسخشان را جلوتر حدس بزنید.
 3. اگر پاسخ یک سوال را نمی‌دانید می‌توانید حدس بزنید. به پاسخ‌های غلط نمره منفی تعلق نمی‌گیرد. اطمینان حاصل کنید که درباره پاسخ‌ها درست فکر می‌کنید، اگر اشتباه حدس بزنید، نمره را از دست خواهید داد.
 4. از وقت اضافه‌ای که دارید سوالات لیسنینگ آیلتس دیگر را حدس بزنید و درباره مکان، زمان و اشخاص آن فکر کنید.
 5. برای یک سوال بیش از اندازه توقف نکنید. اگرپاسخ‌ها را نشنیده‌اید ادامه دهید.
 6. اطلاعات زیادی در مکالمه‌ها و سخنرانی‌ها در صوت مطرح می‌شود، تمرکزتان را بر روی تمام آن‌ها نگذارید، سعی کنید فقط به دنبال پاسخ‌ها باشید.
 7. پاسخ درست معمولاً تکرار می‌شود، ولی نه دقیقاً با همان کلمات، طراحان سوالات از مترادف‌ها و توضیحات استفاده می‌کنند.
 8. پاسخ‌ها به ترتیب داده شده‌اند. برای مثال اگر شما پاسخ سوال ده را شنیدید، ولی پاسخ سوال نه را هنوز نشنیده‌اید، پس سوال نه را از دست داده‌اید. پاسخ سوال نه را بعداً نخواهید شنید. پس پاسخ آن را حدس زده و ادامه دهید.
 9. اگر می‌خواهید یک کلمه را درجای خالی بنویسید، باید در املا و درست نوشتن آن دقت کنید. آمریکایی یا بریتانیایی‌بودن املای کلمات مهم نیست. اگر املای آن اشتباه باشد از نمره شما کسر خواهد شد.

بیشتر شرکت‌کنندگان در آزمون آیلتس در این قسمت لیسنینگ آیلتس دچار اشتباهاتی می‌شوند. آن‌ها یا در املای کلمات اشتباه می‌کنند یا کلمات را اضافی می‌نویسند.

 

تعداد کلمات در لیسنینگ آیلتس

جملات زیر را کامل کنید. پاسخ بیش از سه کلمه نباشد.

Incorrect: The scientist discovered a new cure/treatment.

Correct: The scientist discovered a cure.

در پاسخ نادرست جای خالی چهار کلمه محسوب می‌شود. چهار کلمه در اینجا پاسخ نادرست است. کمتر از سه کلمه می‌توانید بنویسید ولی بیشتر از سه کلمه نادرست است. از ممیز هم استفاده نکنید.

 

املای کلمه

جملات زیر را کامل کنید. برای هر پاسخ بیش از سه کلمه ننویسید.

Incorrect: The scientists discovered a cancer treatment.

Correct: The scientists discovered a cancer treatment.

املای کلمات باید صحیح باشد. اگر املای کلمه‌ای اشتباه باشد از نمره شما کسر می‌شود. ملاک درست‌بودن املای کلمه می‌باشد، بریتانیایی یا آمریکایی‌بودن آن مهم نیست.

 

جنس و تعداد

در کامل‌کردن لیسنینگ آیلتس، باید به گرامر آن جمله دقت کنید. کلماتی که درجای خالی قرار می‌دهید باید از لحاظ زمان، جنس و تعداد با بقیه جمله مطابقت کند. فعل مفرد استفاده نکنید زمانی که جمله به فعل جمع نیاز دارد. زمانی که جمله به اسم جمع نیاز دارد، از اسم مفرد استفاده نکنید. زمانی که جمله به ضمیر مونث نیاز دارد از ضمیر مذکر استفاده نکنید.

 

مطابقت فعل

Incorrect: The scientists at the research hospital is looking for a cure.

Correct: The scientists at the research hospital  are looking for a cure.

در جمله نادرست فعل به‌صورت مفرد به کار رفته است، درحالی که فاعل جمع است فعل هم باید جمع باشد.

اسم مفرد/جمع

Incorrect: They ordered five shirt.

Correct:  They ordered five shirts.

در پاسخ غلط اسم مفرد به‌کار رفته است. درحالی که به‌خاطر عدد پنج به اسم جمع نیاز داریم.

 

مطابقت ضمیر

Incorrect : The patients have confidence in his doctors.

Correct : The patients have confidence in their doctors.

در پاسخ نادرست ضمیر مفرد his به‌کار رفته است. درحالی که با توجه به فاعل جمع patients به ضمیر جمع نیاز داریم. در مقالات بعد، با جزئیات بیشتری به لیسنینگ آیلتس نگاه می‌اندازیم.


اگر به دنبال مهاجرت هستید و وقت زیادی ندارید، به آکادمی آیلتس دید اعتماد کنید. برای اطلاع از دوره‌های آیلتس دید، با شماره زیر تماس بگیرید:

021-22040877