جنسیت اسامی در زبان فرانسه

جنسیت اسامی در زبان فرانسه

استفاده از اسم ها و مصادر در زبان فرانسه - جنسیت اسامی در زبان فرانسه

در زبان فرانسه مانند انگلیسی، یک اسم  به موجودات و اشیا نام میدهد.  عمده تفاوت آنها در این است که زبان فرانسه به همه چیز بصورت مونث و مذکر اشاره میکند. در این زبان، همه چیز جنس دارد، از عنکبوت گرفته تا مقدسات.

با استفاده از روش های مختلفی میتوانید پی ببرید که  یک اسم ، مذکر (he) است یا مونث (she). ابتدا، میتوانید اسم مورد نظر را در یک دیکشنری فرانسه به انگلیسی بیابید و ببینید که آن کلمه نشانگر n.m (اسم مذکر) یا n.f (اسم زنانه) است. همچنین میتوانید با در نظر گرفتن چند ویژگی ، اسامی مذکر را از مونث تفکیک کنید، این ویژگی ها شامل  حروف تعریف، حالت مضاف الیه، و ضمائر و صفات اشاره هستند که همراه با اسم ها می آیند، که در این بخش همه ی این موارد را با جزئیات برای شما ذکر میکند.

 

یافتن جنس کلمات در زبان فرانسه

زمانیکه یک اسم یک موجود زنده را توصیف میکند، جنس آن اسم  اغلب، جنسیت آن موجود را منعکس میکند. برای مثال کلمه ی cheval (اسب) مذکر است، در حالیکه jument (مادیان) مونث است، زیرا هر دوی این کلمات جنسیت حیوان را منعکس میکنند. معنی میدهد؟ خوب. اما تعیین جنس همیشه انقدر منطقی نیست، مخصوصا در مورد اشیای بی جان مثل  چیزها و ایده ها.

در مورد اسم هایی که چیزها و مفاهیم را توصیف میکنند، هیچ منطقی پشت جنسیت آنها وجود ندارد. برای مثال، بعضی از اسم ها همواره مذکر هستند فرقی هم نمیکند چه کلماتی اند، مثل un sac(یک کیف)، un manteaux (یک پالتو)، و un ordinatr   (یک کامپیوتر). یک سری دیگر همواره مونث اند، مثلune voiture (یک ماشین)، une maison (یک خانه)، و une écoleu (یک مدرسه). و بعضی از کلمات بسیار فریبنده هستند،یعنی با توجه به جنس های مختلف، معانی متفاوتی میگیرند، مثل کلمه ی livte، که زمانیکه کلمه ی مذکر است به معنی یک کتاب، و زمانیکه جنسش مونث است به معنی پوند میشود.!

قسمت بعدی کمکتان میکند تا تعدادی از اسامی مذکر و مونث را بشناسید، و همچنین در مورد اسم هایی که جنسیت ثابتی دارند و نیز اسم های مونثی ایکه از اسم های مذکر مشتق شده اند بحث خواهد شد.

نکته: من توصیه میکنم که همیشه جنسیت یک اسم ناآشنا را در دیکشنری فرانسه-انگلیسی بررسی کنید.

 

شناسایی اسامی مذکر در زبان فرانسه

قسمت های بعدی تعدادی از الگوهایی را پوشش میدهند که میتوانید از آنها برای تشخیص اسامی بی جان مذکر استفاده کنید. فقط به خاطر بسپارید که ، همانقدر که این الگوها مفید هستند، به همان نحو هم همیشه باید برای سروکار داشتن با اسامی ای که در این گروه ها جای نمی گیرند آماده باشید.  فهرست کردن همه ی این اسامی بسیار طولانی است و در این مقال نمی گنجد.

جدا کردن اسم های مذکر بوسیله ی قسمت انتهایی آنها

میتوانید بسیاری از اسامی مذکر را با توجه به نوع حروف انتهایی کلمه تشخیص دهید. جدول1-3 تعدادی از رایج ترین مثال های مربوط به حروف انتهایی کلمات مذکر را ارائه میدهد.

جدول 1-3   حروف انتهایی کلمات مذکر در زبان فرانسوی

حروف انتهایی کلمات مثال ها
-acle miracle(معجزه), spectacle(نمایش), obstacle(مانع)
Age fromage(پنیر), voyage(سفر), bagage (توشه) 
-aire frigidaire(یخچال), anniversaire(تولد), commentaire(تفسیر)
-é (but not -té) degré(درجه), marché(مغازه), congé(تعطیلات) 
-eau drapeau (پرچم), chapeau(کلاه), cadeau (کادو)
-er and –ier diner (شام), panier(سبد), cahier(دفتر یادداشت)
-isme  tourisme(توریسم), absolutism (مطلق گرایی), capitalism (سرمایه گرایی)
-ment gouvernement(دولت), ornament(آرایش), divertissement (سرگرم کردن)

پست های مرتبط