تلفظ صامت‌ها در زبان آلمانی

تلفظ صامت‌ها در زبان آلمانی

تلفظ صامت‌ها در زبان آلمانی

  و بالاخره مرحلۀ آسان!  تسلط بر تلفظ صامت‌ها در زبان آلمانی آسان‌تر از مصوت‌ها ست. درواقع صامت‌های آلمانی تقریباً مانند معادل‌های خود در انگلیسی تلفظ می‌شوند. اما تعدادی استثنا نیز در تلفظ آن‌ها خواهید یافت که آن‌ها را بعد‌ها به شما نشان خواهیم داد.

 

تلفظ “f”, “h”, “k”, “m”, “n”, “p”, “t”, “x”, “ß”

حروف f, h, k, m, n, p, t, و x زمانی که بخشی از کلمه هستند مانند معادل‌های انگلیسی خود تلفظ می‌شوند. از سوی دیگر حرف ß در زبان انگلیسی وجود ندارد. اما ظاهر جالبی دارد. اینطور نیست؟ اما اگر به ظواهر نیز اهمیت ندهید، خوشحال و متعجب خواهید شد وقتی بدانید تلفظ آن مانند ss یا s است.

 

در شکل نوشتاری زبان، تلفظ کلمه‌ی آلمانی با ss یا  ß  بستگی به چند قانون دارد:

بعد از یک مصوت بلند یا مصوت مرکب، صدای s به شکل ß نوشته می‌شود. برای مثال

Fuß (foohs) (foot) (پا)

بعد از یک مصوت کوتاه، صدای s به شکل ss نوشته می‌شود. برای مثال 

Fass (fâs) (barrel) (بشکه)

 

توجه: در سوئیس، حرف ß اصلاً استفاده نمی‌شود. در عوض، سوئیسی ها کلمات را با ss می‌نویسند.

 

جدول زیر چگونگی تلفظ بقیه‌ی صامت‌های آلمانی را با ارائه‌ی مثال و چگونگی تلفظ آن‌ها به شما نشان می‌دهد.

 

حرف آلمانی

نشانه

در انگلیسی

کلمۀ آلمانی

b

p

up

Abfahrt (âp-fahrt)

 (عزیمت)

b

b

bright

Bild (bilt)   (عکس)

 

c (در ابتدای کلمه)

k

cat

Café (kâ-fey) (کافه)

c (کلمات با ریشه ی خارجی)

ts

tsar

Celsius (tsêl-zee-oos) (سانتیگراد)

c (کلمات با ریشه ی خارجی)

ch

cello

Cello (chêl-oh)

(ویولون سل)

d

t

moot

blind (blint) (نابینا)

d

d

go

geben (gey-ben) (دادن)

g

k

lag

Tag (tahk) (روز)

j

y

yes

ja (yah)  (بله)

qu

kv

Kv (باهم تلفظ میشوند)

Quatsch (kvâch)

(حرف های پوچ/بی معنی)

s (در ابتدای کلمه)

z

zoo

sieben (zee-ben) (هفت)

s (در وسط/ پایان کلمه)

s

sit

Haus (house [as in English] (خانه)

v

f

fire

Vogel (foh-gel) (پرنده)

v (کلمات با ریشه ی خارجی)

v

velvet

Vase (vah-ze)  (گلدان)

w

v

vice

Wald (vâlt)  (جنگل)

y (در وسط کلمه)

er

her (بدون صدای r)

System (zers-teym) (سیستم)

y (کلمات با ریشه ی خارجی)

y

yes

Yoga (yoh-gâ)  (یوگا)

z

ts

tsar

Zahl (tsahl)  عدد/شماره

ß

s

guess

Straße (shtrah-se)  (خیابان)

 

توجه: جدول نشان می‌دهد زمانی که حروف b,d و g در پایان یک کلمه یا هجا یا پیش از صامت های بی‌صدایی همچون s یا t قرار می‌گیرند، تغییر صدا می‌دهند. حرف “b”  به “p”، حرف “d” به “t” و حرف “g” به “k” تغییر صدا می‌دهند.

 

تلفظ “r” و “l” در زبان آلمانی

حروف “r” و “l” در آلمانی در مقایسه با زبان انگلیسی تلفظ متفاوتی دارند. برای یادگیری تلفظ “r”  در آلمانی قبل از ادای aahh سعی کنید صدایی مانند غرغره ایجاد کنید. در این صورت ra را تلفظ کرده‌اید. همچنین نوک زبانتان را هنگام تلفظ r آلمانی جمع نکنید. برای تلفظ صحیح “l” در آلمانی باید زبانتان را باید به شکل متفاوتی در مقایسه با زبان انگلیسی به حرکت دربیاورید. در انگلیسی، هنگام تلفظ “l” زبانتان را به شکل قاشقی در میاورید که وسطش توخالی است. برای تلفظ “l” در زبان آلمانی، نوک زبانتان را به لثه خود فشار دهید، اما به جای حالت قاشقی به حالت صاف دربیاورید.

مثال:

“l” مانند Bild (bilt) (picture) (عکس)

 “r” مانند richtig (riH-tiH) (صحیح)

 

تلفظ ترکیبی از صامت‌ها در زبان آلمانی

زبان آلمانی دارای تعدادی صامت است که یا از معادل های انگلیسی خود متفاوت هستند یا در زبان انگلیسی وجود ندارند. تلفظ اکثر آن ها آسان است به جز صامت مرکب ch، که در زبان انگلیسی صدایی ناآشنا است.

 

تلفظ “ch”، “ck”، “sch”، “sp” و “tsch”

صامت مرکب ch در آلمانی مقداری برای تلفظ مشکل است؛ به‌خصوص برای انگلیسی زبان‌ها. هیچ معادلی برای آن در زبان انگلیسی وجود ندارد  (به همین دلیل در بخش آوایی/تلفظ این کتاب با H نشان داده می‌شود)، در واقع باید صدای جدیدی را یاد بگیرید- یک نوع صدای مشابه غرغره ی خشک. این صدا بیشتر مشابه صدای "hch"  است نه صدای "k". این صدا بیشتر مشابه "ch" حلقوی در زبان اسکاتلندی است.

خبر خوب این است که در برخی کلمات صدای ch مشابه صدای x است. برای مثال کلمات Wachs (vâks) (wax) (موم) یا  Fuchs (fooks) (fox) (روباه). اما در کلمات با ریشۀ خارجی مانند کلمات با ریشه ی انگلیسی، ch با صدای sh تلفظ می‌شود.

برای مثال در کلمات   Champignon  (shâm-peen-yon) (mushroom) (قارچ) یا Champagner (shâm-pân-yer)  (champagne) (شامپاین).

 

جدول زیر نشان می‌دهد که چگونه ترکیب‌های معمول صامت‌ها را در زبان آلمانی تلفظ کنید.

 تلفظ ch,ck,sch,sp,st و tsch

حروف آلمانی

نشانه

در انگلیسی

کلمۀ آلمانی

ch

H

Loch (Ness)

mich (miH) (me) (مرا)

ck

k

check

Dreck (drêk) (dirt) (چرک، گردوخاک)

sch

sh

shut

Tisch (tish) (table)

(میز)

sp

shp

Sh در shut، p در people

spät (shpait) (late)

(دیر)

st (در ابتدای کلمه)

sht

Sh  در shut، t در table

Stadt (shtât) (city)

(شهر)

st (در وسط/پایان کلمه)

St

stable

fast (fâst) (almost, nearly)

tsh

ch

switch

Deutsch (doych) (German) (آلمانی)

 

صدای “th” انگلیسی در زبان آلمانی وجود ندارد. صامت مرکب th در زبان آلمانی به دو شکل تلفظ می‌شود:

حرف h بی‌صدا است، مثل کلمات Theorie (tey-oh-ree) (theory)  و(تئوری) Theologie (tey-oh-loh-gee) (theology) (الاهیات)
حروف t و h بصورت جداگانه تلفظ می‌شوند، چون آن دو درواقع به ترکیب‌های متفاوت یک کلمه ی مرکب تعلق دارند، مانند کلمات  Gasthaus (gâst-hous) (inn) (مهمانخانه)، که ترکیبی از دو کلمه‌ی guest  و house است، یا کلمه ی  Basthut (bâst-hooht) (straw hat) (کلاه نی)


لینک‌های مرتبط:

تدریس خصوصی زبان آلمانی در منزل

هزار لغت رایج در زبان آلمانی