تلفظ حروف صامت (بی‌صدا) در زبان فرانسوی

تلفظ حروف صامت (بی‌صدا) در زبان فرانسوی

تلفظ حروف صامت (بی‌صدا) در زبان فرانسوی

 در مقاله قبل به تلفظ مصوت ها در زبان فرانسوی اشاره کردیم. در این مقاله قصد داریم به تلفظ صامت‌ها در زبان فرانسه بپردازیم. برای تلفظ صامت‌های زبان فرانسوی، نسبت به زبان انگلیسی لازم است که فک خود را بیشتر منبسط کنیم. زیرا حروف صامت در فرانسوی در دهانتان، در جایی جلوتر از جایی که شما عادت دارید حروف صامت انگلیسی را تلفظ کنید، ساخته می‌شوند. به انگلیسی بگویید:

 don’t eat your soup،

سوپت را نخور.

و در فرانسوی بگویید:

ne mange pas ta soupe.

 واقعاً در انگلیسی چند صدای صامت می‌شنوید؟ صامت‌ها در زبان انگلیسی، در مقایسه با صامت‌ها در فرانسوی، نامحسوس‌ترند و تمایز کمتری با یکدیگر دارند.
در بخش‌های زیر به شما یاد می‌دهیم که چگونه انواع صامت‌ها را تلفظ کنید. بدون توجه به اینکه این صامت‌ها در کجای کلمات ظاهر می‌شوند.

تلفظ حروف صامت‌ در فرانسوی

 

یادگیری و تسلط روی تعدادی از صامت‌های مستقل در فرانسوی

در حالت کلی، صامت‌ها در زبان فرانسوی از هم صداهای خود در زبان انگلیسی "کمرنگ" تر هستند. برای مثال، زمانی که شما در انگلیسی می‌گویید p، هوای زیادی از دهان شما خارج می‌شود و اگر هنگام تلفظ، تکه‌ای کاغذ در مقابل دهانتان بگیرید تکان خواهد خورد. ولی زمانی که در زبان فرانسوی p را تلفظ می‌کنید، چنین اتفاقی نمی‌افتد. کاغذ شما به احتمال زیاد بدون حرکت خواهد ماند. صدای g نیز هنگام خروج از دهان، چیزی شبیه به ضربه، به همراه دارد.(مخصوصاً اگر بعد از آن حرف d آورده شود.) درحالی‌که حرف g در فرانسوی بسیار آرام تلفظ می‌شود. در این بخش با حقایقی درمورد صامت‌های فرانسوی آشنا می‌شویم. در ابتدا با r بدنام و ترسناک شروع می‌کنیم.

R بدنام در زبان فرانسوی

این را قبلاً شنیده‌اید که: به بیان ساده، تلفظ r در زبان فرانسوی راحت نیست. به‌خاطر یک چیز، این حرف صدای سخت و خشنی ندارد. R فرانسوی ملایم، روان و نرم است. آنقدر که گاهی گوش انگلیسی زبان‌ها آن را نمی‌شنود.

برای تولید صدای r فرانسوی، نوک زبانتان را داخل دندان‌های پایینی قرار دهید. ( ممکن است اینکار برای شما غیرطبیعی به نظر برسد چرا که برای گفتن r در انگلیسی شما زبانتان را به عقب خم می‌کنید.) برای تمرین‌کردن، مراحل زیر را طی کنید:

سعی کنید که صداهای زیر را ادا کنید:

iri-ere-oro-ara, ga-ra-gra, go-ro-gro, gou-rou-grou, gan-grangrande, gon-gron-gronde, gain-grin-graine

حالا که زبانتان اندکی به r فرانسوی عادت کرد، سعی کنید کلمات زیر را بگویید. فقط وقتی r باعث شد که زبانتان بچرخد، تلاش کنید که زیاد آن‌را نچرخانید.

garage, carafe, parade, coraux, peureux

کلمات این سری صدای نوعی از r را دارند که باید بسیار نرم و روان تلفظ شود. پس با ملایمت تلفظ کنید.

 père, mère, hiver, misère, légère, meilleur, rivière

دیگر صامت‌های گول‌زننده زبان فرانسوی

غیر از r، تعدادی از صامت‌های فرانسوی هستند که نحوۀ تلفظ آن‌ها جالب است.

صدای c در زبان فرانسوی، مانند حرف s است زمانی که بعد از آن E و i آمده باشد و مانند k است زمانی که قبل از a,o و u آمده باشد. (گاهی باید این قانون را بشکنید. مثلاً هنگام اضافه‌کردن سدیل که درمورد آن توضیح خواهیم داد.)

مثال صدای s:

 cigale (seegahl) (cicada) خزوک

 pouce (poohs) (thumb) انگشت شست

  face (fahs) (face) صورت

مثال صدای k:

 cuisine (kewee-zeen) (kitchen) آشپزخانه

 haricot (ah-ree-koh) (bean) لوبیا   

 curé (kew-rey) (curate) معاون

G در فرانسوی هنگامی‌که بعد از e وi/y می‌آید، صدای zh دارد. (مثل صدای s در کلمۀ leisure) و زمانی که قبل از a, o و u آمده باشد، صدای hard g (گاف) دارد.

مثال صدای zh:

 gymnase (zheem-nahz) (gym) باشگاه

 original (oh-ree-zhee-nahl) (original) اورجینال 

  végétal (vey-zhey-tahl) (vegetal) گیاهی

مثال صدای hard g (گاف):

 baguette (bah-geht) (baguette) باگت

 garçon (gahr-sohN) (boy)پسر

 frigo (freegoh) (fridge) یخچال

j در فرانسوی صدای zh دارد. مثل صدای s در کلمۀ leisure. این حرف هرگز صدای j در کلمۀ jam را ندارد. غیر از کلمۀ jean که مستقیماً از زبان انگلیسی وارد فرانسوی شده است. مثال صدای j در فرانسوی:

 janvier (jahN-vee-ey) (January) ژوئن

 ajoute (ah-zhooht) (add) اضافه کردن

 Jean (jahN) (John) جان

حرف h در زبان فرانسوی داستان غم‌انگیزی دارد: بیشتر کلمات فرانسوی این حرف را پس می‌زنند. در کلماتی که معرف اسم (determiner) هستند + کلماتی که با h شروع می‌شوند liaison (که در بخش‌های بعدی آن‌را توضیح خواهیم داد)اتفاق نمی‌افتد. در این موارد ما aspirate h داریم.

مثال aspirate h (h حلقی):

 des haricots (dey ah-reekoh) (some beans) مقداری لوبیا

 en haut (ahN oh) (upstairs)طبقه بالا

la Hollande (lah ohh-lahNd) (Holland; instead of l’Hollande) هلند

در زبان فرانسوی s زمانی که به‌تنهایی بین دو حرف مصوت بیاید، صدایی شبیه به z (مثل zoo) تولید می‌کند. مثل:

 rose (rohz) (rose) رز

 fraise (frehz) (strawberry) توت فرنگی  

 در بقیۀ موارد، صدای آن مثل صدای s در کلمۀ soft است.

t در زبان فرانسوی، در کلماتی که به –tion و –tie ختم می‌شوند صدایی مثل S (مثلاً در کلمۀ soft) دارد. این کلمات عموماً مونث هستند. مثال‌هایی که می‌آوریم بسیار نزدیک به مترادف‌های خود در زبان انگلیسی هستند اما باید حواستان باشد که تلفظ –tion و –tie در فرانسوی با مترادف خود در انگلیسی متفاوت است.

مثال:

 aristocratie (ah-rees-tohh-krah-see) (aristocracy) طبقه اشراف

 tradition (trah-dee-see-ohN) (tradition) سنت

 mention (mahN-seeohN) (mention) یاداوری کردن

صامت‌های ترکیبی زبان فرانسه

اکنون که روی تک تک صامت‌های مستقل مسلط شده‌اید، چطور است که آن‌ها را وارد کلمات کنیم و ببینیم که در مواجهه با حروف دیگر چه واکنشی از خود نشان می‌دهند؟

حروف gn در فرانسوی صدایی شبیه به  ny در کلمۀ  canyonدارند. مثال‌هایی که آورده‌ایم مترادف‌های انگلیسی بسیار شبیه به کلمۀ فرانسوی دارند. توجه کنید که تلفظ gn فرانسوی متفاوت از معادل آن در انگلیسی باشد.

مثال:

 signal (see-gnahl) (signal) علامت

 poignant (pwah-gnahN) (poignant) تکان دهنده

 indigne (aN-deegn) (indignant) آزرده

حروف qu با همدیگر، در فرانسوی همیشه صدایی شبیه به k دارند. مثل این صدا در کلمۀ burlesque. در مثال‌های زیر اطمینان حاصل کنید که qu را در فرانسوی متفاوت از معادل آن در انگلیسی تلفظ می‌کنید.

مثال:

 banquet (bahN-key) (banquet) مهمانی

 sequin (suh-kaN) (sequin) پولک

 équivalent (ey-kee-vah-lahN) (equivalent). معادل

th در فرانسوی صدای t تنها می‌دهد. مثل این صدا در کلمۀ to. این صدا را به‌خاطر داشته باشید تا حتی در مواردی که معادل انگلیسی کلمه مشابه آن بود، آن را متفاوت از تلفظ انگلیسی بیان کنید.

مثال:

 thé (tey) (tea) چای

 théâtre (tey-ahtr) (theater)تئاتر

 mythe (meet) (myth).افسانه

تمرکز روی صامت‌های پایانی

می‌دانید که در برخی موارد در زبان فرانسوی صامت‌های پایانی تلفظ نمی‌شوند. سند می‌خواهید؟ کلمات انگلیسی را که از فرانسوی وارد شده‌اند تلفظ کنید. مثلاً: ballet, coup و debris. در موارد زیر صامت پایانی را تلفظ نکنید:

اگر این s باشد که یک کلمه را تبدیل به کلمۀ جمع می‌کند. مثل:

 amis (ah-mee) (friends)  دوستان

 voitures (vwah-tur) (cars) ماشین‌ها  

اگر این حرف، آخرین صامت موجود در کلمه باشد. مثل:

 petit (puh-tee) (small) کوچک

 parent (pah-rahN) (parent) اولیا

 Paris (pah-ree) (Paris) پاریس

R پایانی کلمه، بخاطر  –er مصدر فعل باشد. مثل:

 parler (par-ley) (talk) حرف‌زدن

 jouer (zhooh-ey) (to play) بازی‌کردن

 manger (mahN-zhey) (eat) خوردن

مشخصاً این قانون استثنا نیز دارد. اگر صامت پایانی یکی از حروف C R F L  باشند ( که تصادفاً چهار صامت کلمۀ careful هستند)، باید آن را تلفظ کنید. در اینجا چندین مثال از این صامت‌های پایانی آورده‌ایم که باید تلفظ شوند:

C:

 parc (pahrk) (park) پارک

 chic (sheek) (chic) جوجه

 avec (ah-vehk) (with) با

R:

l’amour (lah-moohr) (love) عشق

 pour (poohr) (for) برای

F:

 chef (shehf) (chief) رئیس 

 bref (brehf) (brief) خلاصه

L:

 sel (sehl) (salt) نمک

 idéal (ee-dey-ahl) (ideal) ایده‌آل 

 Noël (noh-ehl) (Christmas) کریسمس

حواستان را جمع کنید! هنوز تمام نشده است. خود حروف صامت استثنا در کلمۀ careful (ک، ر، ف، ل) استثناهایی دارند!

r پایانی را در –er پایانی فعل مصدر تلفظ نکنید. مثلاً حروف پایانی کلمات زیر تلفظ نمی‌شوند:

  parler (pahrl-ey) (to talk) حرف‌زدن

  manger (mahN-zhey) (to eat).خوردن

حروف صامت پایانی کلمات زیر را تلفظ نکنید حتی اگر با C R F L تمام شوند:

banc (bahN) (bench) نیمکت

blanc (blahN) (white) سفید 

 boulanger (booh-lahN-zhey) (baker) نانوا

 dernier (dehr-nee-ey) (last)آخرین

 escalier (es-kah-lee-ey) (stairs) پلکان

 estomac (ehs-toh-mah) (stomach) شکم  

 franc (frahN) (frank) روراست

 gentil (zhahN-tee) (kind) مهربان

 léger (ley-zhey) (light) روشن

 nerf (nehr) (nerve) اعصاب

 outil (ooh-tee) (tool) وسیله

  کاغذpapier (pah-pee-ey) (paper)

 porc (pohhr) (pork) خوک

 premier (pruh-mee-ey) (first) اولین

 tabac (tah-bah) (tobacco)تنباکو

حروف صامت پایانی کلمات زیر را تلفظ کنید حتی اگر با C R F L تمام نشوند:

abrupt (ah-bruhpt) (abrupt) ناگهانی

as (ahss) (ace) ذره

autobus (oh-toh-bews) (city bus) اتوبوس شهری

 cap (kahp) (cap) کلاه 

concept (kohN-sehpt) (concept) مفهوم

contact (kohN-tahkt) (contact) تماس

 coq (kohhk) (rooster) خروس

 direct (dee-rehkt) (direct) مستقیم  

 est (ehst) (east) شرق

 fils (fees) (son) پسر

 gas (gahz) (gaze) زل‌زدن

 hélas (hey-lahs) (unfortunately) متأسفانه

 index (aN-dehks) (index) راهنما

 maïs (mah-ees) (corn) دانه غلات

 net (neht) (clear)تمیز

ouest (wehst) (west) غرب

 script (skreept) (script) سند

 sens (sahNs) (direction) مسیر

 sud (sewd) (south) جنوب

صامت‌های پایانی کلماتی را که ریشه آن‌ها از زبان دیگری وارد شده است، تلفظ کنید. مثل:

tennis, parking, sandwich, and jean.

پست های مرتبط