بیان زمان گذشته: گذشتۀ کامل در زبان آلمانی

بیان زمان گذشته: گذشتۀ کامل در زبان آلمانی

زمان گذشته کامل در زبان آلمانی

زمان گذشته کامل در زبان آلمانی کامل مانند (wir haben gegessen (veer hah-ben ge-gês-en) (we have eaten ( ما خورده‌ایم) یا (Jan hat gearbeitet) (yahn hât ge-ahr-bay-tet) (Jan has worked)  (جان کار کرده است) اصلی‌ترین زمان فعلی برای بیان اتفاقات گذشته در زبان آلمانی است و کاربردهای متنوعی دارد. برای بیان اغلب اتفاقات و اعمال در زمان گذشته می‌توانید از این زمان فعلی استفاده‌های بیشماری کنید.
این زمان فعلی را با زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی مقایسه کنید مانند(I have gone) (من رفته‌ام) که فقط در شرایط مناسب آن می‌توانید از آن استفاده کنید. برای مثال:

(Ich habe Anna letzte Woche gesehen) (iH hah-be ân-â lêts-te voH-e ge-zey-en)

(I have seen Anna last week)

(ما آنا را هفتۀ پیش دیده ام) از لحاظ گرامری در زبان آلمانی صحیح است، اما در انگلیسی کاربرد ندارد.

در مثال قبل، فعل دو قسمت دارد، habe و gesehen. این دو قسمت در اصطلاح گرامری به‌عنوان “فعل صرف شده” (habeو “شکل سوم فعل” (gesehenنام برده می‌شوند. ترتیب جملات در زبان آلمانی برای استفاده از افعالی که دارای دو یا بیشتر از دو قسمت هستند دارای قوانین خاصی است. زمانی که می‌خواهید جمله‌ای بسازید که فعل آن دارای بیش از یک قسمت است، “فعل صرف‌شده” در جمله در جایگاه دوم قرار می‌گیرد و دیگر قسمت‌های فعل برای مثال “شکل سوم فعل” به پایان جمله می‌روند. این قانون شامل تمامی افعالی می‌شود که بیشتر از یک قسمت دارند. زمان گذشته کامل در زبان آلمانی
گذشتۀ کامل فعل با ترکیب قسمت “صرفشده” ی فعل haben (hah-ben) (have) (داشتن) و شکل سوم  فعل ساخته می‌شود. مثال‌های زیر تابع قوانین ترتیب کلمات در زبان آلمانی هستند یعنی بخش صرف شدۀ فعل  haben در جایگاه دوم جمله قرار می‌گیرد و شکل سوم فعل به پایان جمله می‌رود:

Luka hat mir geholfen). (looh-kâ hât meer ge-holf-en.) (Luka [has] helped me)

(لوکا به من کمک کرد/کرده است.)

Gestern haben wir ein neues Auto gekauft.) (gês-tern hah-ben veer ayn noy-ês ou-toh ge-kouft.) (Yesterday we bought a new car. زمان گذشته کامل در زبان آلمانی

(دیروز ما یک ماشین نو خریدیم.)

Hast du die Zeitung schon gelesen? (hâst dooh dee tsay-toong shohn ge-ley-zen?) (Have you read the newspaper yet?) (آیا روزنامه را خوانده ای؟)

Ich habe den Film vor einer Woche gesehen. (iH hah-be deyn film fohr ayn-er woH-e ge-zey-en.) (I saw the film a week ago.) (من یک هفته پیش فیلمی دیدم)

 

برای بیان گذشتۀ کامل برخی از افعال خاص به‌جای (haben (hah-ben) (to have) (داشتن) باید از (sein (zayn) (to be (بودن) استفاده کنید. این افعال اغلب یک حرکت یا وضعیتی را توصیف می‌کنند. برای مثال: 

(Gestern bin ich ins Kino gegangen. (gês-tern bin iH ins kee-noh ge-gâng-en.) (I went to the movies yesterday.) (من دیروز به دیدن فیلم/سینما رفتم)

Ich bin in Hamburg gewesen. (iH bin in hâm-boorg ge-vey-zen.) (I’ve been to Hamburg./I was in Hamburg.) (من در هامبورگ بودم/بوده ام)

Bist du mit dem Auto gekommen? (bist dooh mit deym ou-toh ge-kom-en?) (Did you come by car?)(آیا با ماشین آمدی؟)

Sie ist nicht mit dem Zug gefahren. (zee ist niHt mit deym tsoohk ge-fahr-en.) (She didn’t take the train.) (او با قطار نیامد.)

شکل‌های فعلی haben و sein: زمان گذشته کامل در زبان آلمانی

زمان گذشته کامل در زبان آلمانی

افعال آلمانی به دو دسته تقسیم می‌شوند: افعال ضعیف و افعال قوی. افعال باقاعده که تحت عنوان افعال ضعیف شناخته می‌شوند، بزرگ‌ترین گروه فعلی زبان آلمانی را می‌سازند.


لینک های مرتبط :

ساخت جمله در زبان آلمانی

حروف زبان آلمانی