اعداد و بیان کمیت ها در زبان فرانسوی

اعداد و بیان کمیت ها در زبان فرانسوی

آموزش استفاده از اعداد ، شمارش و بیان کمیت ها در زبان فرانسه

در این بخش خواهیم خواند:

- شمارش اعداد اصلی در زبان فرانسوی

- دسته بندی کردن چیز ها با اعداد ترتیبی در زبان فرانسوی

- یافتن کمیت ها بغیر از اعداد در زبان فرانسه

تقریبا در هر کاری که میکنید، اعداد ضروری اند. علاوه بر صرفا شمردن، برای حرف زدن راجع به تاریخ های خاصی و غیره به آنها نیاز دارید.

 

شمردن از صفر تا یک میلیارد در زبان فرانسوی :

اعداد اصلی در زبان فرانسه چگونه اند؟

Les nombres cardinaux (اعداد اصلی) برای شمارش اند. در قسمت های بعدی، اعداد اصلی را از صفر تا صد و بالاتر لیست کرده ایم، و نکاتی را در مورد استفاده از اعداد اصلی در فرانسه ذکر خواهیم کرد.

از صفر تا 16

شروع با اعاداد اصلی که آسانترند، ایده ی خوبیست. در جدول 5.1، اعداد صفر تا 16 ارائه شده اند.

فرانسوی اعداد فرانسوی اعداد 
neuf 9 zéro 0
dix 10 un  1
onze 11 deux 2
douze 12 trois 3
treize 13 quatre 4
quatorze 14 cinq 5
quinze 15 six 6
seize 16 sept 7
    huit 8

                                                    

از 17 تا 69

بعد از (seize) 16 ، یک تغییری ایجاد میکنید و از تعدادی از اعداد اصلی کوچتر دوباره استفاده میکنید. شما اعداد دهگان (10, 20, 30, 40, 50, 60) و عدد یکان (1 تا 9) را با گذاشتن یک خط تیره در وسطشان مینویسید. در جدول شماره ی 5.2 ، اعداد 17 تا 29 و دهگان های 30, 40,50, 60 را نشان داده ایم .

 

dix-sept  -  17

dix-huit     -   18

dix-neuf    -    19

vingt   -    20

vingt-et-un   -   21

vingt-deux    -    22

vingt-trois    -    23

vingt-quatre   -   24

vingt-cinq  -    25

vingt-six    -   26

vingt-sept -   27

vingt-huit  -   28

vingt-neuf   -    29

trente  -    30

quarante  -    40

cinquante  -  50

soixante  -  60

 

نکته: توجه داشته باشد که باید قبل از un به اعداد 21, 31,41, 51 ، et (و) اضافه کنید، مثل این:

عدد+ خط پیوند+et + خط پیوند+ عدد

از 70 تا 99

وقتیکه دهگان 60 تمام میشود، عدد ها باز تغییر میکنند. برای گفتن 70 به فرانسوی، میگویید

Soixante-dix ، درواقع میگویید60-10! در دهگان 70، برای دیگر عددها نیز همین الگو را دنبال کنید: با soixante شروع کنید، و عدد درست را به دهگان اضافه کنید. برای 71، بگویید soixante-et-onze (60+11)، برای 72، بگویید soixante-douze (60+12)، و غیره. (توجه کنید که در مورد 71 باید et را قبل از onze اضافه کنید.)

برای گفتن 80 ، بگویید quatre-vingst ، که بصورت تحت اللفظی یعنی 4-20s ، پس اینبار 4 را ضربدر 20 میکنید! برای 81 و بقیه ی اعداد هشتاد، فقط کافیست اعداد یکان را بعد از quatre-vingts اضافه کنید، quatre-vingt-deux (82), quatre-vingt-trois (83), quatre-vingt-quatre (84), quatre-vingt-cinq (85) و غیره.

نکته: (همانطور که در قسمت قبل دیدید) عدد 21، vingt-et-un است، اما در مورد عدد 81 ، et را حذف میکنیم و با اینصورت مینویسیم quatre-vingt-cinq .

برای گفتن90، باید دوباره اعدادی را اضافه کنید. برای گفتن 90 میگویید quatre-vingt-dix که به معنای 80-10 است، پس یک 10 به 80 اضافه میکنید. برای سایر اعداد دهگان 90، دهگان 9 را به quatre-vingt اضافه کنید مثل این:

Quatre-vingt-onze (91), quatre-vingt- douze (92), quatre-vingt-treize (93) و غیره.

تمرین: اکنون آماده اید که تعدادی از کلمات را بشمارید. برای اعدادی که لیست شده اند، عددی که قبل و بعد از انها می آیند را بنویسید. مثال:

Q. vingt-deux

A. vingt-et-un و vingt- trois

1. dix _______________________________

2. dix-neuf _______________________________

3. quatre-vingt-dix-sept _______________________________

4. trente-deux _______________________________

5. soixante-dix _______________________________

 6. soixante-dix-neuf _______________________________

7. quarante-neuf _______________________________

 8. neuf _______________________________

9. quatre-vingt-deux _______________________________

10. un _______________________________

 

لیگ های بزرگ: 100 و بیشتر

اعداد فرانسوی ای که از100 شروع میشوند،و نیزاعداد بالاتر، چند ویژگی قابل توجه دارندکه به تفضیل در اینجا عنوان خواهم کرد.

- برای گفتن 100 به زبان فرانسوی، بگویید cent (t آخر را تلفظ نکنید). صدگان ها از et یا خط پیوند بین cent و عددی که بعد از آن می آید ستفاده نمیکنند. عدد101، بصورت cent un، 102 cent deux است.

- برای گفتن اعداد با صدگان،مثل 200, 300, و غیره تا 900 ، اینگونه عمل کنید:

deux cents, trois cents و غیره، یعنی در واقع برای این دو عدد و سایر اعداد تا 9 قبل از cent  از اعدا اصلی استفاده میکنید. از –s زمانی استفاده میکنید که هیچ عددی بعد از آن نمی آید، اما –s را با اعداد دیگر به کار نبرید،مثل این: deux cent un (201), deux cent cinquante (250) و غیره.

- واژه ی هزار در زبان فرانسوی معادل mille است. 1,000 در زبان فرانسه بدون کاما هجی میشود، مثل این: 1000. اعداد در دسته ی هزارگان از et یا یک خط فاصله بین mille وعددی که بعد از ان می آید استفاده نمیکنند. 1001 میشود mille un ، 1002 میشود mille seux و غیره. همان پروسه ای که در شمارش اعداد برای عددهای صدتایی استفاده میکردید را برای اعداد هزارتایی نیز تکرار کنید. برا ی مثال، برای گفتن 2,000 و 3,000 بنویسید deux mille و trois mille .

نکته: در اعداد فرانسوی، کاما نشانگر عدد اعشاریست! برای اطلاعات بیشتر قسمت بعدی را مشاهده کنید.

- قبل از اعداد100 (cent) و 1,000 (mille) هرگز حرف تعریف نمی آید. برای مثال:

Il a fait le tour cent fois.  (او (مذکر) تقریبا 100بار رفت.)

Un chèque de mille dollars.  (یک چک به مبلغ 1000 دلار)

- همه ی اعداد بزرگی که با 1000 شروع میشوند، (بجز اعداد هزارگان از 2000 تا 900)، اگر جمع باشند-s میگیرند، مثب trois millions  (3 میلیون)، deux milliards (2 میلیارد).  در اینجا، مهمترین هایشان را آورده ایم:

Mille (1,000)

• dix mille (10,000)

• cent mille (100,000)

• un million (1 million)

• dix millions (10 million)

• cent millions (100 million)

• un milliard (1 billion)

تمرین: اعداد ترتیب زیر را با حروف به فرانسه بنویسید. (توجه کنید که اعداد با یک کاما که نشانگر هزارگان است، به روش انگلیسی نوشته شده اند). مثال:

Q. 4,367

A. quatre mille trois-cent-soixante-sept

11. 201 _______________________________

 12. 3,000 _______________________________

13. 150 _______________________________

14. 1,000 _______________________________

15. 2,999 _______________________________

راهکارهایی برای استفاده از اعداد اصلی در زبان فرانسوی

اعداد اصلی تفاوت های جزئی ای در زبان انگلیسی و فرانسه دارند. در این قسمت راهکارهایی برای استفاده از اعداد اصلی آمده است:

- عدد 7 در زبان فرانسه با یک تیرک کوچک  در وسط خط عمودی نوشته میشود، مثل این: 7 .

- نماد فرانسوی برای #،   است. برای مثال:

Il habite au nº 34 rue des Lilas.

 (او در خیابان #34 لیلاس زندگی میکند)

- اعداد اعشاری در زبان فرانسه با یک کاما نوشته میشوند، نه نقطه. کلمه ی virgule در فرانسه معادل کاماست. برای مثال: شما 40,001 را اینگونه میخوانید:

quarante virgule zéro, zéro un (چهل-کاما-صفر صفر یک، یا 40.001 )

un - (شکل عدد یک در حالت مذکر) قبل از یک اسم مونث، به une (شکل عدد یک در حالت مونث) تغییر می یابد (بخش 3 را برای جزئیات بیشتر در مورد جنسیت اسم ها بخوانید). برای مثال: 

vingt-et-une heures (21 ساعت) 

quarante-et-une pages (41 صفحه)  

 

- زمانیکه اعداد اصلی و کلماتی از قبیل premier (اولین) یا dernier (آخرین) در کنار هم ظاهر میشوند، عدد نخست می آید. بعلاوه، premier و dernier صفت هستند، پس در حالت مونث یه اینصورت میشوند: première و dernière و نیز در حالت جمع هر دو حالت مونث و مذکر، -s میگیرند. این، در زبان انگلیسی برعکس است. برای مثال:

les dix premiers pas (ده قدم اول)        

les vingt derniers jours(20 روز آخر)     

 

به ترتیب قرار دادن چیز ها : اعداد ترتیبی در زبان فرانسه

به خاطر داشته باشید:

اعداد ترتیبی با استفاده از کلماتی از قبیل premier  (اولین)، deuxième (دومین) و غیره کمکتان میکنند تا چیز ها را به ترتیب قرار دهید. برای ساختن یک عدد ترتیبی به زبان فرانسه، کافیست  -ième را به عدد ترتیبی اضافه کنید. برای مثال، sept  (هفت) میشود  septième (هفتم). با اینوجود تعدادی از اعداد قبل از اضافه کردن  -ième  ، به چند مرحله ی اضافی نیاز دارند:

- همه ی اعدادی که به e ختم میشوند، e را قبل از –ième حذف میکنند. برای مثال:

quatre → quatrième (چهارم)      

onze → onzième(یازدهم)            

mille → millième(هزارم)            

- به اعدادی که به cinq ختم میشوند، قبل از  -ième، یک –u اضافه کنید، مثل این:

cinquième (پنجم)         

- در اعدادی که به neuf  ختم میشوند، قبل از ième جای f را با v عوض کنید، مثا  این:

neuvième(نهم)            

نکته:

برای کوتاه کردن یک عدد ترتیبی فرانسوی، مثل 7th انگلیسی، عدد ترتیبی را بنویسید سپس یک e به بالای آن اضافه میکنیم،مثل این: 7e. این سمبل برای همه ی عددها بجز un استفاده میشود. برای گفتن اولین به زبان فرانسه، بگویید premier (یا première قبل از یک اسم مونث، همچنین برای شکل جمع میتوانید یک s اضافه کنید). برای کوتاه کردن آن، از –er یا –ére در بالای عدد استفاده کنید، مثل این:  1er یا 1ére .

در اینجا مثال هایی از اعداد ترتیبی در یک جمله ذکر شده است:

Mon bureau est au cinquième étage.

(دفتر من در طبقه ی پنجم است.)  

C’est la millième fois que je te le dis!

 (بار هزارمه که اینو بهت میگم!) 

تمرین: ساختن اعداد ترتیبی از طریق اعداد اصلی ای که در پایین آورده شده را تمرین کنید.

16. 100 (cent) ____________________

17. 30 (trente) ____________________

18. 45 (quarante-cinq) ____________________

19. 99 (quatre-vingt-dix-neuf) ____________________

20. 207 (deux cent sept) ____________________

 

بحث درباره ی کمیت ها در زبان فرانسوی

اگر دوست دارید قهوه تان را با کمی شکر بخورید، بدیهی ست که نمیتوانید از اعداد استفاده کنید. عبارات مربوط به کمیت (شامل آنهایی که مربوط به غذا هستند هم میشود) تنها چیزی هستندکه بهشان نیاز دارید. در قسمت های بعدی، رایج ترین عبارات مربوط به کمیت را به تفضیل شرح داده یم.

عبارات خاص مربوط به کمیت ها

شما از عبارات مربوط به کمیت ها استفاده میکنید تا یک کمیتی را نشان دهید که از یک عدد کمتر مشخص است و بااینحال از یک حرف تعریف جزئی مثل du (تعدادی) مشخص تر است. (برای جزئیات بیشتر درمورد این حروف تعریف، قسمت 3 را مشاهده کنید). اغلب عبارات مربوط به کمیت به(of) de ختم میشوند، بجز quelques (چند تا)، plusieurs (تعدادی)، و aucun/aucune (هیچ). در اینجا فهرستی از عبارات رایج کمیت آمده:

assez de (به حد کافی)

beaucoup de (تعداد زیادی/ بسیار)

combien de (چقدر/ چند تا)

 la plupart de (most of) (بیشتر)

moins de (بیشتر/کمتر از)

ne . . . plus de (نه بیشتر از)

peu de (کمی از)

plus de (بیش از)

plusieurs (تعدادی)

quelques (تعدادی/ چند تا)

trop de (مقدار بسیار زیاد از)

un peu de (مقدار کمی از)

در اینجا این عبارات در جملات زیر به کار برده شده اند:

Il y a beaucoup d’emissions intéressantes ce soir.

(تلویزیون)امشب برنامه های جذاب زیادی دارد.

Dépêche-toi! Nous avons peu de temps.

عجله کن. زمان کمی داریم.

Ils ont plusieurs enfants.

آن ها چند بچه دارند.    

        

عبارات کمی غذایی در زبان فرانسه

یک تکه از پای رو میخوای؟ یا یک بشقاب پر از صدف خوراکی با یه لیوان مشروب؟ فهرست زیر تمام کلماتی که برای سفارش دادن غذا در یک رستوران فرانسوی ، تهیه ی فهرست خوراکی، یا حتی خواندن یک دستور غذای فرانسوی،به آن نیاز خواهید داشت را در اختیارتان میگذارد.

une bouteille de (یک بطری از...)   

un verre de(یک لیوان از)      

un litre de  (یک لیتر از، فقط مخصوص مایعات است )       

un quart de  (یک چهارم لیتر)

une tasse de (یک فنجان)

une douzaine de (دو جین از)

une boîte de (یک قوطی)

un paquet de (یک پاکت/ بسته)

un pot de (یک شیشه)

un morceau de (یک تکه/ قطعه)

une tranche de (یک برش/ قاچ)

une cannette de (یک قوطی، مخصوص نوشیدنی ها)

un kilo de (یک کیلو)

une assiette de (یک بشقاب)

une tablette de chocolat (یک بسته شکلات)

un plat de (یک ظرف از )

تمرین : جملات زیر را با عبارات کمی مناسب کامل کنید. اگر برای معنای لغتی نیاز به کمک داشتید، حتما از یک دیکشنری فرانسه به انگلیسی استفاده کنید. هر سوال میتواند چندین پاسخ درست داشته باشد، حتی اگر ما یک پاسخ را به شما بدهیم (در پاسخنامه).

21. une ________________ petits pois

22. une ________________ jambon

23. un ________________ fromage

24. une________________ thé

25. une ________________ oeufs

26. un ________________ vin

27. une ________________ coca

28. une ________________ chocolat

29. un ________________ lait

30. un ________________ riz

پست های مرتبط