آشنایی با زمان حال در زبان فرانسوی

آشنایی با زمان حال در زبان فرانسوی

آشنایی با زمان حال در زبان فرانسوی - آموزش زمان حال در زبان فرانسه

در این مطلب با یادگیری پایه و اساس فعل های زبان فرانسه و صرف کردن فعل های باقاعده، نه کاملا باقاعده، و بی قاعده در زمان حال در زبان فرانسوی آشنا می شویم

معادل فارسی  کلمات منفی فرانسوی
هیچ aucun/aucune + nou
هرگز jamais
حتی نه même pas
نه این ...... نه آن ni . . . ni
هیچ جا nulle part
نه pas
هنوز نه pas encore
خیلی نه pas grand-chose (informal)
این و آن / هیچ کدام pas non plus
هیچکس personne
دیگه نه plus
هیچی rien

 

زمان حال در زبان فرانسوی ، زمان اکنون و اینجاست. یک فعل در زمان حال (le présent) عملی را توصیف میکند که در همان زمانیکه حرف میزنید اتفاق میفتد و همیشگی یا کلیست.

Il mange une pomme.

(او یک سیب میخورد/ در حال خوردن سیب است.)

 Nous dînons toujours vers huit heures.

(ما همیشه تقریبا ساعت 8 شام میخوریم.)

Les enfants aiment les bonbons.

(بچه ها شیرینی جات را دوست دارند.)

زمان حال در زبان فرانسوی میتواند درمورد چیزهای دوروبر اخیر و افکار لحظه ای شما میگوید، مثل:

Il pleut; je n’aime pas ça 

(داره بارون میاد؛ من بارونو دوست ندارم).

زمان حال، زمانِ ارتباطات عادی نیز هست، مثل سوالات این چنینی "به چه چیزی احتیاج دارید؟" یا " چکار میکنید؟"

همانطور که در این مثالها نشان داده شد، زبان انگلیسی روش های متعددی برای نشان دادن زمان حال دارد: میتوانید بگویید she reads, she’s reading, she does read (او میخواند). ولی زبان فرانسه تنها یک زمان حال دارد. در این بخش به خوبی با آن آشنا خواهید شد، زیرا از همه ی زمانها مهمتر است. ابتدا، یک مرور مختصری بر ضمائر فاعلی و مصادر خواهیم داشت. سپس قبل از اینکه بخواهید اولین جمله تان را بنویسید، صرف فعل های باقاعده، moody و بی قاعده رت به کار میگیرید!

نکته: دیکشنری یکدفعه به شما نمیگوید که یک فعل باقاعده ست یا بی قاعده. تنها راه فهمیدن آن، این است که از یک کتاب فعل استفاده کنید یا مثال های فرانسوی که در دیکشنری آمده را بخوانید.

 

دانستن پایه و اساس فعل فرانسوی | زمان حال در زبان فرانسوی

در هر زبانی، فعل نبض جمله است زیرا، عملی را منتقل میکند که در حال رخ دادن است و نشان میدهد که اکنون رخ میدهد (در حال)، قبلا رخ داده (در گذشته)، یا رخ خواهد داد (در آینده). همچنان فعل از طریق استفاده از فاعل نشان میدهد که چه کسی آن عمل را انجام داد، مثلا je (من)، tu (تو)، il  (او(مذکر))، وغیره، و شکل آن با فاعل های مختلف تغییر میکند. در قسمت های بعدی، در مورد ضمائر فاعلی بحث خواهیم کرد و اینکه آنها چگونه در صرف کردن فعل ها از مصدر کمک میکنند.

 

شروع با ضمائر فاعلی در زمان حال در زبان فرانسوی

به یاد داشته باشید: برای اینکه کار با فعل را شروع کنید، باید بدانید که چه کسی آن عمل را انجام میدهد: فاعل. زبان فرانسه 9 فاعل ممکن دارد، و قسمت های بعدی به تفضیل ضرورت یادگیری آنها را بیان خواهند کرد. در اینجا فهرستی از ضمائر فاعلی فرانسوی همراه با معادل فارسی آنها آمده است.

je (قبل از مصوت j’) (من)

tu (تو [مفرد غیررسمی])

il (he یا it)

elle (she یا it)

on (کسی/ یکنفر)

nous (ما)

vous (شما [مفرد رسمی یا جمع رسمی و غیررسمی])

ils (آنها [مذکر])

elles (آنها [مونث])

 

ضمیر je

Je یعنی من. Je در مقابل یک مصوت تبدیل به j’ میشود. این فقط ضمیر فاعلیست که حذف میشود (یعنی، -e قبل از یک مصوت یا یک –h بیصدا میفتد؛ بخش 3 را برای جزئیات بیشتر درمورد حذف ببینید)، همانطور که در مثاله ای زیر نشان داده شده.

J’aime les bonbons. (من آبنبات دوست دارم.)

 J’ai un chat. (من یک گربه دارم.)

ضمیرtu

به یاد داشته باشید:

Tu ، شما (تو) را در یک گفتمان خودمانی نشان میدهد، درواقع زمانیکه یک نفر را که به خوبی او را میشناسید مورد خطاب قرار میدهید، یک همکلاسی، یا یک کودک. هرگز به کسی که او را قبلا ندیده اید، به کسی که باید احترام بگذارید، یا به کسیکه با او رابطه ی کاری دارید، مثل یک دکتر یا یک کارمند در فروشگاه، tu نگویید. (زمانیکه با شخص غریبه یا یک گروه ار مردم حرف میزنید، از vous  که شکل رسمی و جمع شما است استفاده کنید. متعاقبا در همین بخش درمورد vous بحث خواهیم کرد.)

 

زمان حال در زبان فرانسوی

ضمائر il, elle و on

Il یعنی he یا it (او (مذکر) یا او (اشیا و حیوان)) و میتواند به یک فرد مذکر یا یک چیز مذکر مثل un livre (یک کتاب) اشاره کند. درحقیقت، زمانیکه درمورد یک چیز مذکر صحبت میکنید، باید از il استفاده کنید، مثل این مثال(بخش 3 را برای اطلاعات بیشتر جهت جنس اسم ها بخوانید):

Où est ton livre? Il est sur mon bureau. 

(کتابت کجاست؟ (آن) روی میز من است.)

Il میتواند یک فاعل غیرشخصی را نشان دهد. در عباراتی استفاده میشود که فقط درحالت غیرشخصی وجود دارند، مثل il faut (ان ضروریست)، il fait beau (هوا خوبه)، il pleut (هوا بارانیست)، il est midi (ظهر است)، و نیز در همه ی اصطلاحات مربوط به زمان و هوا استفاده میشود.

نکته: برخلاف زبان انگلیسی، شکل il از یک فعل فرانسوی هرگز به –s ختم نمیشود. بسته به گروه صرفی، -s متعلق به je و tu است. 

ضمیر elle میتواند به یک فرد مونث یا یک چیز مونث مثل une maison اشاره کند. زمانیکه درمورد یک چیز مونث صحبت میکنید از elle استفاده کنید، مثل این مثال:

Regarde cette maison! Elle est vraiment belle.

(به این خانه نگاه کنید. واقعل زیباست.)

ضمیر on موارد استفاده ی مفاوتی دارد.

- میتواند معنی یکنفر، یک کسی را بدهد، مثل Écoute! On ouvre la porte (گوش کن! یه نفر داره درو باز میکنه!)

- از آن برای صحبت درمورد افراد در حالت کلی نیز استفاده میشود، مثل

 On ne se parle plus; on envoie des textos.

(مردم دیگر حرف نمیزنند؛ آنها بهم پیام میدهند.)

- سرانجام، این معادل غیررسمیِ nous (ما) است، مثل این جمله On se voit demain. حتی زمانیکه on به معنای ما باشد(یک فاعل جمع)، فعل بصورت سوم شخص مفرد صرف میشود. تنها متن میتواند مشخص کند که با کدام on سروکار دارید.

به یاد داشته باشید:

On معادل انگلیسی it نیست که به یک چیز اشاره کند. درحقیقت، on هرگز به یک چیز اشاره نمیکند.

 

ضمیر nous

Nous به معنای ما است. وقتیکه از nous استفاده میکنید، خود را مشمول یک گروه میکنید. تمام حروف پایانی فعل ها که با فاعل nous شروع میشوند، در همه ی زمانها به –ons ختم میشوند، بجز

 être (to be) در زمان حال که بصورت nous sommes صرف میشود. (در مورد فعل être با جزئیات بیشتری در قسمت های بعدی همین بخش بحث خواهیم کرد.) به این مثالها نگاه کنید:

nous aimons (ما دوست داریم), nous finissons (ما تمام میکنیم), nous avons (ما داریم).

 

ضمیر vous

ضمیر vous شکل مفرد  رسمی شما(you) و نیز جمع شما را در هر دو حالت رسمی و غیررسمی نشان میدهد. گروهی از کودکان یا تعدادی از اعضای خانواده و نیز گروهی از اساتید، بصورت vous مورد خطاب قرار میگیرند. حتی زمانیکه یک شُمای مفرد و رسمی را نشان میدهد، vous هنوز هم به یک فعل جمع امر میکند و همواره به –ez ختم میشود، بجز فعل هایی نظیر dire (گفتن)، faire (انجام دادن، درست کردن)، و être (to be) . این فعل ها را بصورت مفصل در قسمت های بعدی همین بخش باز خواهیم کرد.

 

ضمائر ils و ells

Ils معادل جمعِ ضمیر مفرد il است. زمانی به معنی آنها میشوند که آنها به تمام فاعل های مذکر، یا ترکیبی از فاعل های مونث و مذکر اشاره کند. گروهی که اغلب اعضایش مونث اند و تنها یک فاعل مذکر دارد، با ils شرح داده میشود. برای دریافتن منظور ما این مثال را ببینید:

Ton fils et tes trois filles, comment vont-ils?

(پسرت و سه دخترت، حالشان چطور است؟)

Elles معادل جمعِ elle مفرد است. فقط زمانی به معنی آنها میشود که همه ی آنها مونث باشند، مثل زمانیکه در مورد گروهی از دانش آموزان دختر حرف میزنیم:

Elles sont intelligentes.

(آنها دانش آموزان باهوشی هستند.)

تمام شکل های ils/ ells در زمان حال به –ent ختم میشوند، بجز être (to be)، avoir (داشتن)، aller (رفتن)، و faire (انجام دادن، درست کردن). آن استثنائات به –ont ختم میشوند.

 

تمرین.

جملات زیر را بر اساس ترجمه ی فارسی هر جمله با ضمیر فاعلی مناسب کامل کنید.

1. ________________ va au cinéma.

(ما(غیررسمی) به سینما میرویم)

 2. ________________ danse bien.

(او به خوبی میرقصد)

3. Voulez-________________ du café?

(شما (مفرد رسمی) قهوه میخورید؟)

4. ________________ suis fatigué aujourd’hui.

(من امروز خسته ام.)

5. Est-ce que ________________ peux m’aider?

(تو (مفرد غیررسمی) میتونی به من کمک کنی؟)

6. ________________ sortons ce soir.

(ما امشب بیرون میرویم)

7. Où est ton livre? ________________ est sur la table.

(کتابت کجاست؟ روی میزه.)

 8. Jules et ses soeurs vont en France. ________________ ont de la chance!

(جولز و خواهرش به فرانسه میروند. آنها خوش شانش اند.)

 9. “Salut mes amis! ________________ voulez venir au ciné avec moi?”

(“آهای دوستان! (شما) دوست دارید که با من به سینما بیایید؟”)

10. Ces boissons [f.] fument! ________________ sont trop chaudes!

 (از این نوشیدنی ها بخار بلند میشود. آنها خیلی داغند! )

پست های مرتبط