تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی ضمیر ملکی در زبان آلمانی

نگاهی بر ضمایر ملکی در زبان آلمانی

در مقالات گذشته شاهد مکالماتی بوده‌اید که در آن‌ها از ضمایر ملکی مانند mein (mayn), unser (oon-zer) و Ihr (eer) استفاده شده بود. این ضمایر ملکی در زبان آلمانی برای نشان‌دادن مالکیت چیزی یا کسی توسط شخصی به‌کار می‌روند.

اسم ها در زبان آلمانی

چند نوع اسم مذکر و نیز تعداد خیلی کمی اسامی خنثی وجود دارند که اسم ضعیف نامیده می شوند . این نوع اسامی البته غیر از مفرد فاعلی به یک علامت en ویا n برای هر نقش نیاز دارند .

; آیکون تماس با ما