استفادۀ صحیح از زبان - حالت کلمات در زبان آلمانی

آموزش حالت کلمات و استفاده صحیح از زبان در آلمانی

تمام زبان‌ها روش خاص خود را برای نشان دادن نقش هر اسم در جملات مختلف دارند. برای مثال چه کسی چه کاری را برای چه شخصی انجام می‌دهد. در زبان انگلیسی، نقش یک اسم را با موقعیت آن در جمله نشان می‌دهند. اما در زبان آلمانی عملکرد یک اسم در جمله را با اضافه کردن بخش‌هایی به پایان حروف تعریف و صفت‌های همراه آن اسم (گاهی اوقات حتی خود اسم) تعیین می‌کنند.

 

کلمات در زبان آلمانی به چند حالت وجود دارند؟

اسم‌ها با توجه به نقشی که دارند به چهار شکل در جمله ظاهر می‌شوند: حالت فاعلی، حالت مفعولی (مفعول مستقیم)، حالت مفعولی (مفعول غیرمستقیم) و حالت مالکیت. این موارد حالت کلمات در زبان آلمانی هستند.

 

حالت فاعلی در زبان آلمانی :

طبق قوانین گرامری، فاعل شخصی یا چیزی است که در حال انجام عمل است. برای مثال در جمله ی Der Junge stiehlt eine Wurst (dêr yoong-e shteelt ayn-e voorst) (The boy steals a sausage) (آن پسر یک سوسیس می‌دزد)، "آن پسر" فاعل جمله است، او کسی است که سوسیس می‌دزد.

 

حالت مفعولی (مفعول مستقیم) در زبان آلمانی :

مفعول مستقیم آن شخصی یا چیزی است که به‌طور مستقیم تحت تاثیر عملکرد فعل قرار می‌گیرد. بنابراین در جمله ی Der Junge stiehlt eine Wurst سوسیس مفعول مستقیم است، چون آن چیزی است که دزدیده شده است.

 

حالت مفعولی (مفعول غیرمستقیم) در زبان آلمانی :

مفعول غیر مستقیم آن شخص یا چیزی است که مفعول مستقیم را دریافت می‌کند. برای مثال در جمله ی  Der Junge gibt dem Hund die Wurst (dêr yoong-e gipt deym hoont dee voorst) (The boy gives the sausage to the dog) (آن پسر سوسیس را به آن سگ می‌دهد). در اینجا "آن سگ" مفعول غیرمستقیم است.
اگر جمله‌ای دارای دو مفعول باشد، احتمالاً یکی از آن ها "مفعول غیرمستقیم" است. اگر جایی درمورد نوع مفعول شک کردید، جمله را به فارسی یا انگلیسی ترجمه کنید.

 

حالت مالکیت در زبان آلمانی :

یکی دیگر از حالت کلمات در زبان آلمانی حالت مالکیت است.
اگر شخصی یا چیزی مالک شخص یا چیز دیگری باشد حالت مالکیت اتفاق می‌افتد. برای مثال در عبارت der Hund des Jungen (dêr hoont dês yoong-en) (the boy’s dog) (سگ آن پسر)، آن پسر مالک سگ است.
در این مطلب شما بیشتر با حالت فاعلی، مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم رو به رو خواهید شد. حالت مالکیت به مراتب کمتر به‌کار می‌رود.

 

چرا حالت کلمات در زبان آلمانی اهمیت دارند؟

ممکن است به این فکر بیفتید که چرا این حالت‌ها از اهمیت خاصی برخوردارند. فهم این حالات مختلف یک گام پیچیده اما ضروری برای یادگیری زبان آلمانی است. این حالاتِ مختلف شکل ضمایر را تغییر می‌دهند. همچنین پایان حروف تعریف و صفات با توجه به این حالات تغییر می‌کنند. برای فهم بیشتر ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

 

چگونه ضمایر در زبان آلمانی تغییر می‌کنند؟

شما از ضمایر به‌جای اسم ها برای جلوگیری از تکرار استفاده می‌کنید. ضمایر با توجه به چگونگی استفاده‌ی آنها در جمله تغییر شکل می‌دهند. جدول 2-1 شکل ضمایر را در حالت فاعلی، مفعول غیر مستقیم و مفعول مستقیم نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که چگونه ضمایر با توجه به حالات مختلف تغییر پیدا می‌کنند.

 

معنا

مفعول مستقیم (آکویزاتیو)

مفعول غیرمستقیم (داتیو)

فاعلی (نامیناتیو)

من، به من، مرا

 

mich

mir

ich

تو، به تو، تو را

dich

 

dir

 

du

شما، به شما، شما را

Sie

 

ihnen

 

Sie

او (یک مرد) ، به او، او را

ihn

 

ihm

 

er

او (یک زن) ، به او، او را

sie

 

ihr

 

sie

آن (چیز)، به آن، آن را

es

 

ihm

 

es

ما، به ما، ما را

uns

 

uns

 

wir

شما، به شما، شما را

euch

 

euch

 

ihr

شما، به شما، شما را

 

Sie

 

ihnen

 

Sie

آن ها، به آن ها، آن ها را

sie

 

ihnen

 

sie

جدول 2-1

 

مثال‌های پیشِ رو ضمیر دوم شخص مفرد du  را در حالت های فاعلی، مفعول غیرمستقیم و مفعول مستقیم در جمله نشان داده است.

Du bist sehr schön. (dooh bist zeyr shern.) (You’re very beautiful.) du = فاعلی

(تو خیلی زیبا هستی).

Ich gebe dir einen Ring. (iH gey-be deer ayn-en ring.) (I’m giving you a ring.) dir =مفعول غیرمستقیم (داتیو)

Ich habe dich lieb. (iH hah-be diH leep.) (I’m very fond of you). dich = مفعول مستقیم (آکویزاتیو)


لینک‌های مرتبط:

اصطلاحات در زبان انگلیسی

بازی های گرامری