تقویم و روزهای هفته در زبان آلمانی

روزهای هفته در زبان آلمانی - آموزش تقویم به زبان آلمانی

با نگاه به تقویم آلمانی متوجه می‌شوید که یک هفته die Woche (dee woH-e) از روز دوشنبه شروع می‌شود. به‌علاوه، تمام روزهای هفته در زبان آلمانی مذکر (dêr) هستند، اما به‌طور کلی بدون حرف تعریف استفاده می‌شوند.

برای مثال، اگر می‌خواهید بگویید که امروز دوشنبه است، اینگونه بیان می‌کنید:

Heute ist Montag (hoy-te ist mohn-tahk).

 

روزهای هفته در زبان آلمانی

در اینجا روزهای هفته با مخففشان نوشته شده‌اند:

 • Montag (mohn-tahk) (Mo) (Monday)(دوشنبه) 
 • Dienstag (deens-tahk) (Di) (Tuesday) (سه‌شنبه)
 • Mittwoch (mit-voH) (Mi) (Wednesday)(چهارشنبه) 
 • Donnerstag (don-ers-tahk) (Do) (Thursday) (پنج‌شنبه)
 • Freitag (fray-tâk) (Fr) (Friday)(جمعه) 
 •  Samstag/Sonnabend (zâms-tahk/zon-ah-bênt) (Sa) (Saturday)(شنبه) 
 • Sonntag (zon-tahk) (So) (Sunday)(یکشنبه) 

 

در شمال آلمان، شنبه  Sonnabend نامیده می‌شود. مردم مناطق جنوب آلمان، اتریش و بخش آلمانی زبان سوئیس از Samstag استفاده می‌کنند. برای اینکه اتفاقی را در روز مشخصی از هفته بیان کنیم، یک s به کلمه اضافه می‌کنیم و آن کلمه دیگر با حروف بزرگ شروع نمی‌شود. برای مثال، قصد دارید روز دوشنبه به موزه یا رستوران بروید و تابلویی روی در آن می‌بینید:

montags geschlossen (mohn-tahks ge-shlos-en) (closed on Mondays)

دوشنبه‌ها تعطیل است.کلمۀ morgen (mor-gen) به دو شکل متفاوت ظاهر می‌شود. وقتی با حرف کوچک شروع شود   morgen به‌معنای "فردا" است. اما زمانی که این کلمه را با حروف بزرگ شروع کنیم Morgen به‌معنای صبح خواهد بود. اگر به‌صورت تئوری به این مسئله نگاه کنیم، morgen Morgen باید به معنای"فردا صبح" باشد. اما آلمانی‌ها اینگونه بیان نمی‌کنند. بلکه اینگونه مطرح می‌کنند :

morgen früh (mor-gen frue)

هرچند عبارت Morgen, morgen وجود دارد. این عبارت شروع یک ضرب‌المثل آلمانی است. صورت کامل این ضرب‌المثل:

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. (mor-gen, mor-gen, noor niHt hoy-te, lzâ-gen âl-e fou-len loy-te.)  

ترجمۀ تحت‌الفظی آن تقریباً اینگونه است: فردا، فردا، امروز نه، چیزی است که تمام تنبل‌ها می‌گویند. درواقع، معادل ضرب‌المثل انگلیسی

Don’t put off ’til tomorrow what you can do today.

 

صحبت‌ کردن درخصوص روزهای هفته به زبان آلمانی

می‌خواهید بگویید که امروز سه‌شنبه است، و برنامه دارید که روز بعد کسی را ملاقات کنید. هم می‌توانید بگویید که روز چهارشنبه ملاقات می‌کنید، هم می‌توانید بگویید فردا کسی را ملاقات می‌کنید. لیست پیشِ‌رو شما را در بیان روزهای خاص مورد نظرتان کمک می‌کند:

 • heute (hoy-te) (today)(امروز) 
 • gestern (gês-tern) (yesterday)(دیروز) 
 • vorgestern (fohr-gês-tern) (the day before yesterday) (پریروز)
 • morgen (mor-gen) (tomorrow)(فردا) 
 • übermorgen (ue-ber-mor-gen) (the day after tomorrow) (پس فردا)

 

اگر می‌خواهید دربارۀ زمان مشخص در روز مشخصی صحبت کنید، می‌توانید کلمات پیشِ‌رو را با زمان‌های مختلف روز که در بخش‌های قبلی این فصل مطرح شد ترکیب کنید. سعی کنید از موارد پیشِ‌رو برای تمرین استفاده کنید.

 • heute Morgen (hoy-te mor-gen) (this morning) (صبح امروز)
 • heute Vormittag (hoy-te fohr-mi-tahk) (this morning) (صبح امروز)
 • gestern Abend (gês-tern ah-bent) (yesterday evening/last night) (شب گذشته)

 

نام‌گذاری ماه‌ها در زبان آلمانی چگونه است ؟

لیست پیشِرو اسامی تمام ماه‌ها به زبان آلمانی نشان می‌دهد – توجه داشته باشید که اسامی ماه‌ها در آلمانی چقدر به اسامی ماه‌ها در انگلیسی شباهت دارند! تمامی ماه‌ها مذکر هستند و به این ترتیب حرف تعریفشان der است:

 • Januar (yâ-noo-ahr) (January) (ژانویه/ دی)
 • Februar (fey-broo-ahr) (February) (فوریه/ بهمن)
 • März (mêrts) (March) (مارس/ اسفند)
 • April (ah-pril) (April)(آوریل/فروردین) 
 • Mai (may) (May)(مه/ اردیبهشت) 
 • Juni (yooh-nee) (June) (ژوئن/ خرداد)
 • Juli (yooh-lee) (July)(جولای/ تیر) 
 • August (ou-goost) (August) (اوت/ مرداد)
 • September (zêp-têm-ber) (September)(سپتامبر/ شهریور) 
 • Oktober (ok-toh-ber) (October)(اکتبر/ مهر) 
 • November (no-vêm-ber) (November) (نوامبر/ آبان)
 • Dezember (dey-tsêm-ber) (December) (دسامبر/ آذر)

 

چگونگی ساخت تقویم به زبان آلمانی

جملات پیشِ‌رو چگونگی ساخت تقویم der Kalender (der kâ-lên-der)  به زبان آلمانی را به شما نشان می‌دهند:

Ein Jahr hat 12 Monate. (ayn yahr hât tsverlf moh-nâ-te.) (A year has 12 months.) (یک سال دوازده ماه دارد.)

Ein Monat hat 30 oder 31 Tage. (ayn moh-nât hât dray-siH oh-der aynoont-dray-siH tah-ge.) (A month has 30 or 31 days.)(یک ماه 30 یا 31 روز دارد.)

Der Februar hat 28 oder 29 Tage. (dêr fey-broo-ahr hât âHt-oont-tsvântsiH oh-der noyn-oont-tsvân-tsiH tah-ge.) (February has 28 or 29 days.)(فوریه 28 یا 29 روز دارد.)

Eine Woche hat 7 Tage. (ayn-e voH-e hât zee-ben tah-ge.) (A week has seven days.)(یک هفته هفت روز دارد.)


لینک های مرتبط :

زمان در زبان آلمانی