گرامر زبان آلمانی | افعال در زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی | افعال در زبان آلمانی

افعال در زبان آلمانی

افعال نشان‌دهندۀ کنش‌ها یا اعمال هستند. شخصی که آن عمل را انجام می‌دهد فاعل آن است و پایان فعل همیشه مطابق با فاعل است. برای مثال: I open the door, The cat opens the door
افعال انگلیسی در زمان حال به دو شکل هستند. برای مثال: open, opens. درحالی که اکثر افعال آلمانی دارای چهار شکل متفاوت هستند.
فعل در شکل ابتدایی و ساکن خود “مصدر” نامیده می‌شود. در انگلیسی مصدر افعال بدین گونه است: to play, to think, to ride و می‌توانید در جمله از آن به این شکل استفاده کنید: I know how to ride a camel. 
اما مصدرهای آلمانی معمولاً با قراردادن en–  مثل lachen (lâH-en) (to laugh)  (خندیدن) در پایان ریشۀ  یک کلمه ساخته می‌شوند. برای مثال ریشۀ کلمۀ lach ،lachen  است. تعداد محدودی از افعال نیز در شکل مصدری خود با n- پایان می‌یابند. 

ریشۀ اکثر افعال تغییر نمی‌یابند و پایان آن‌ها اکثراً به یک شکل است. جدول پیشِرو  پایان‌های متفاوت فعل (sagen (zah-gen) (to say (گفتن) را نشان داده است. با توجه به چگونگی استفادۀ شما از این فعل، پایان‌های متفاوتی را به ریشۀ فعل (sag-) اضافه می‌کنید. 

 صرف فعل تلفظ
iH zah-ge ich sag-e
dooh zâgst du sag-st
zee zah-gen sie sag-en 
êr, zee, ês zâgt er, sie, es sag-t
veer zah-gen wir sag-en
eer zâgt ihr sag-t

 

آسان به‌نظر می‌رسد نه؟ اما طبق معمول استثناهایی هم در میان این قوانین وجود دارد. زمانی که ریشۀ فعل با  m, – n, – d –  یا t– پایان می‌یابد، باید یک e–  قبل از پایان در ساختارهای du, er/sie/es و ihr مانند مثال‌های زیر به آن اضافه کنید:

 

er arbeit-e-t (âr-bay-têt) (he works) او (یک مرد) کار می‌کند 

ihr bad-e-t (ba-dêt) you [plural, informal] bathe) (شما {جمع، غیررسمی} حمام کردن)

du atm-e-st (ât-mêst) (you [singular, informal ] breathe) (تو، {مفرد، غیررسمی} نفس کشیدن)

چرا e به آن اضافه می‌کنیم؟ سعی کنید “atmst” را تلفظ کنید، بعد متوجه می‌شوید.


لینک های مرتبط:

زمان حال استمراری در آلمانی

معرفی بهترین کتاب ها برای یادگیری زبان آلمانی